Logo: Akty prawne w oświacie

 

Akty prawne w oświacie

Aktualizacja: 30 czerwca 2023

Udostępniamy Państwu systematycznie aktualizowany wykaz aktów prawnych. Jednocześnie zachęcamy do indywidualnych konsultacji dotyczących stosowania prawa oświatowego w praktyce szkolnej.

 

Oznaczenie wprowadzonych zmian: zielone - zmiana w ostatnich 14 dniach, niebieskie - zmiana w ostatnich 30 dniach.

opieka piecza zastępcza rodzina podstawa programowa profilaktyka wychowanie wychowanie do życia w rodzinie kodeks cywilny kodeks postępowania cywilnego świadczenia rodzinne kodeks karny kodeks postępowania karnego kodeks wykroczeń sport wychowanie fizyczne zdrowie zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązek szkolny niepełnosprawność obowiązek nauki indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zdrowie psychiczne niebieska karta pomoc społeczna rzecznik praw dziecka zakłady poprawcze młodzieżowe ośrodki wychowawcze schroniska dla nieletnich resocjalizacja przymus bezpośredni mniejszości narodowe mniejszości etniczne język regionalny hymn RP pieczęci państwowe godło RP barwy RP flaga RP bezpieczeństwo turystyka wypoczynek wycieczki cudzoziemcy ratownictwo doskonalenie nauczycieli wolontariat zbiórka publiczna stowarzyszenia postępowanie administracyjne kodeks postępowania administracyjnego postępowanie egzekucyjne akty normatywne techniki prawodawcze ochrona danych osobowych dokumentacja przebiegu nauczania język urzędowy język polski prawo pracy budżet kodeks pracy młodociani badania lekarskie społeczna inspekcja pracy ordery odznaczenia kwalifikacje zawody regulowane subwencja dotacje podręczniki finanse publiczne krajowy rejestr karny związki zawodowe fundusz socjalny zakład pracy chronionej rehabilitacja zarządzanie kryzysowe ochrona przeciwpożarowa gospodarka nieruchomościami archiwa akta osobowe powszechny obowiązek obrony kształcenie zawodowe kwalifikacyjny kurs zawodowy rzemiosło kwalifikacje nauczycieli szkoły artystyczne awans zawodowy profesor oświaty legitymacja służbowa nauczyciela warunki do realizacji zadań szkoły wynagrodzenia nauczycieli polacy za granicą CKE OKE specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze praca w porze nocnej placówki zapewniające opiekę całodobową nagrody jubileuszowe nagrody nauczycieli Medal KEN dodatek mieszkaniowy kształcenie nauczycieli urlop szkoleniowy urlop bezpłatny urlop zdrowotny postępowanie dyscyplinarne dyscyplinarna odpowiedzialność szkoły sportowe egzaminatorzy egzaminy kolegia pracowników służb społecznych ocenianie centrum edukacji artystycznej religia przechodzenie ucznia do innego typu szkoły rekrutacja ramowe plany nauczania zajęcia rewalidacyjne przedłużenie i skrócenie okresu nauki kształcenie ustawiczne klasyfikacja zawodów druki szkolne organizacja roku szkolnego konkursy przedmiotowe turnieje olimpiady uczeń zdolny pomoc psychologiczno-pedagogiczna krajoznawstwo zielone szkoły materiały edukacyjne materiały ćwiczeniowe kurator oświaty kuratorium oświaty dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli placówki artystyczne rada pedagogiczna dostosowanie wymagań rada rodziców samorząd uczniowski szkoły założone przez osobę prawną lub fizyczną statuty praktyczna nauka zawodu placówki indywidualny program lub tok nauki akredytacja placówki oświatowo-wychowawcze młodzieżowe ośrodki socjoterapii specjalne ośrodki wychowawcze poradnie psychologiczno-pedagogiczne biblioteki kształcenie specjalne ipe-t indywidualne nauczanie nadzór pedagogiczny wymagania wobec szkół i placówek stypendia pomoc materialna wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne zasiłek losowy program rządowy świadectwa uznanie świadectwa potwierdzenie wykształcenia żywienie ocena pracy nauczyciela prawo autorskie imprezy masowe SIO pesel informacja publiczna BIP pomoc prawna wynagrodzenia zintegrowany system kwalifikacji polska rama kwalifikacji standardy kształcenia nauczycieli praktyka pedagogiczna szkolnictwo wyższe świadczenie wychowawcze emerytury renty nostryfikacja dyplomy samorząd terytorialny samorząd województwa rzecznik praw obywatelskich stopień naukowy tytuł naukowy świadczenia kompensacyjne szkoły prowadzone przez innych ministrów minimalne wynagrodzenie konwencja o prawach dziecka konstytucja RP rejestr orzeczeń dyscyplinarnych ustawa o systemie oświaty kolegium arbitrażu egzaminacyjnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podróż służbowa nauczanie w zakładach karnych świadectwo pracy ustawa prawo oświatowe ulgowe przejazdy tytuł zawodowy warunki techniczne budynku typy szkół kodeks rodzinny i opiekuńczy karta polaka inne formy wychowania przedszkolnego technologia informacyjno-komunikacyjna wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze orzeczenia i opinie karta nauczyciela migracja

Aktualizacja komentarza do rozporządzenia COVID-19

Aktualizacja komentarza do rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Autor: Anna Król. Opublikowano 16 grudnia 2020

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – trzynastka

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest szczególnym uprawnieniem pracowniczym o charakterze motywacyjnym, przysługującym określonej grupie pracowników, nie jest one bowiem gwarantowane przepisami Kodeksu pracy. Prawo to przysługuje pracownikom sfery budżetowej, którzy spełnią przesłanki uregulowane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Autor: Anna Król. Opublikowano 2 marca 2018

Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela

Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) znowelizowano przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zmianie ulegną w szczególności zasady dokonywania oceny pracy, wynagradzania nauczycieli, udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego czy realizacji stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Autor: Anna Król. Opublikowano 21 grudnia 2017

"Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia."
Art. 87. Konstytucji RP

 

Aby władza państwowa / samorządowa mogła w sposób legalny realizować swoje kompetencje, powinna zawsze czynić tylko tyle, na ile pozwala jej prawo. Zasadę tę wyrażają art. 2. i 7. Konstytucji RP.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 

Jolanta Leśniak
nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

oraz

Anna Król
Wykładowca akademicki, specjalista prawa oświatowego
tel. 509 451 787
e-mail:

 

Korekta i aktualizacja: Jolanta Leśniak