Logo: Akty prawne w oświacie

 

Akty prawne w oświacie

Aktualizacja: 30 czerwca 2023

Udostępniamy Państwu systematycznie aktualizowany wykaz aktów prawnych. Jednocześnie zachęcamy do indywidualnych konsultacji dotyczących stosowania prawa oświatowego w praktyce szkolnej.

 

Oznaczenie wprowadzonych zmian: zielone - zmiana w ostatnich 14 dniach, niebieskie - zmiana w ostatnich 30 dniach.

akredytacja akta osobowe akty normatywne archiwa awans zawodowy badania lekarskie barwy RP bezpieczeństwo biblioteki BIP budżet centrum edukacji artystycznej CKE cudzoziemcy dodatek mieszkaniowy dokumentacja przebiegu nauczania doskonalenie nauczycieli dostosowanie wymagań dotacje druki szkolne dyplomy dyrektor dyscyplinarna odpowiedzialność egzaminatorzy egzaminy emerytury finanse publiczne flaga RP fundusz socjalny godło RP gospodarka nieruchomościami hymn RP imprezy masowe indywidualne nauczanie indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne indywidualny program lub tok nauki informacja publiczna inne formy wychowania przedszkolnego ipe-t język polski język regionalny język urzędowy karta nauczyciela karta polaka klasyfikacja zawodów kodeks cywilny kodeks karny kodeks postępowania administracyjnego kodeks postępowania cywilnego kodeks postępowania karnego kodeks pracy kodeks rodzinny i opiekuńczy kodeks wykroczeń kolegia pracowników służb społecznych kolegium arbitrażu egzaminacyjnego konkursy przedmiotowe konstytucja RP konwencja o prawach dziecka krajowy rejestr karny krajoznawstwo kształcenie nauczycieli kształcenie specjalne kształcenie ustawiczne kształcenie zawodowe kurator oświaty kuratorium oświaty kwalifikacje kwalifikacje nauczycieli kwalifikacyjny kurs zawodowy legitymacja służbowa nauczyciela materiały ćwiczeniowe materiały edukacyjne Medal KEN migracja minimalne wynagrodzenie młodociani młodzieżowe ośrodki socjoterapii młodzieżowe ośrodki wychowawcze mniejszości etniczne mniejszości narodowe nadzór pedagogiczny nagrody jubileuszowe nagrody nauczycieli nauczanie w zakładach karnych niebieska karta niepełnosprawność nostryfikacja obowiązek nauki obowiązek szkolny ocena pracy nauczyciela ocenianie ochrona danych osobowych ochrona przeciwpożarowa odznaczenia OKE olimpiady opieka ordery organizacja roku szkolnego orzeczenia i opinie ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze pesel piecza zastępcza pieczęci państwowe placówki placówki artystyczne placówki doskonalenia nauczycieli placówki oświatowo-wychowawcze placówki zapewniające opiekę całodobową podręczniki podróż służbowa podstawa programowa polacy za granicą polska rama kwalifikacji pomoc materialna pomoc prawna pomoc psychologiczno-pedagogiczna pomoc społeczna poradnie psychologiczno-pedagogiczne postępowanie administracyjne postępowanie dyscyplinarne postępowanie egzekucyjne potwierdzenie wykształcenia powszechny obowiązek obrony praca w porze nocnej praktyczna nauka zawodu praktyka pedagogiczna prawo autorskie prawo pracy profesor oświaty profilaktyka program rządowy przechodzenie ucznia do innego typu szkoły przedłużenie i skrócenie okresu nauki przymus bezpośredni rada pedagogiczna rada rodziców ramowe plany nauczania ratownictwo rehabilitacja rejestr orzeczeń dyscyplinarnych rekrutacja religia renty resocjalizacja rodzina rzecznik praw dziecka rzecznik praw obywatelskich rzemiosło samorząd terytorialny samorząd uczniowski samorząd województwa schroniska dla nieletnich SIO specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze specjalne ośrodki wychowawcze społeczna inspekcja pracy sport standardy kształcenia nauczycieli statuty stopień naukowy stowarzyszenia stypendia subwencja szkolnictwo wyższe szkoły artystyczne szkoły prowadzone przez innych ministrów szkoły sportowe szkoły założone przez osobę prawną lub fizyczną świadczenia kompensacyjne świadczenia rodzinne świadczenie wychowawcze świadectwa świadectwo pracy techniki prawodawcze technologia informacyjno-komunikacyjna turnieje turystyka typy szkół tytuł naukowy tytuł zawodowy uczeń zdolny ulgowe przejazdy urlop bezpłatny urlop szkoleniowy urlop zdrowotny ustawa o systemie oświaty ustawa prawo oświatowe uznanie świadectwa warunki do realizacji zadań szkoły warunki techniczne budynku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze wolontariat wychowanie wychowanie do życia w rodzinie wychowanie fizyczne wycieczki wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne wymagania wobec szkół i placówek wynagrodzenia wynagrodzenia nauczycieli wypoczynek zajęcia rewalidacyjne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zakład pracy chronionej zakłady poprawcze zarządzanie kryzysowe zasiłek losowy zawody regulowane zbiórka publiczna zdrowie zdrowie psychiczne zielone szkoły zintegrowany system kwalifikacji związki zawodowe żywienie

Aktualizacja komentarza do rozporządzenia COVID-19

Aktualizacja komentarza do rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Autor: Anna Król. Opublikowano 16 grudnia 2020

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – trzynastka

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest szczególnym uprawnieniem pracowniczym o charakterze motywacyjnym, przysługującym określonej grupie pracowników, nie jest one bowiem gwarantowane przepisami Kodeksu pracy. Prawo to przysługuje pracownikom sfery budżetowej, którzy spełnią przesłanki uregulowane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Autor: Anna Król. Opublikowano 2 marca 2018

Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela

Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) znowelizowano przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zmianie ulegną w szczególności zasady dokonywania oceny pracy, wynagradzania nauczycieli, udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego czy realizacji stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Autor: Anna Król. Opublikowano 21 grudnia 2017

"Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia."
Art. 87. Konstytucji RP

 

Aby władza państwowa / samorządowa mogła w sposób legalny realizować swoje kompetencje, powinna zawsze czynić tylko tyle, na ile pozwala jej prawo. Zasadę tę wyrażają art. 2. i 7. Konstytucji RP.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 

Jolanta Leśniak
nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

oraz

Anna Król
Wykładowca akademicki, specjalista prawa oświatowego
tel. 509 451 787
e-mail:

 

Korekta i aktualizacja: Jolanta Leśniak