Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., nr 6, poz. 35, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100060035

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2361)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002361

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2019 poz. 2387)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002387

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 30a ust. 7

Dotyczy: awans zawodowy, budżet, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (Dz. U. z 2018 r., poz. 1494)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001494

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 3 pkt 3

Dotyczy: polacy za granicą, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r., poz. 737 z późn. zm.)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010710737

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 588)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000588

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 67 ust. 3

Dotyczy: wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. z 2001 r., nr 52, 550)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010520550

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 42b ust. 3

Dotyczy: placówki zapewniające opiekę całodobową, praca w porze nocnej, schroniska dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, warunki do realizacji zadań szkoły, wynagrodzenia nauczycieli, zakłady poprawcze

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi (Dz. U. z 1992 r., nr 85, 432)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920850432

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 95

Dotyczy: cudzoziemcy, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., nr 210, poz. 2138, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102138

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 30 ust. 7b

Dotyczy: polacy za granicą, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2264)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002264

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 30 ust. 7a

Dotyczy: schroniska dla nieletnich, wynagrodzenia nauczycieli, zakłady poprawcze

Zmieniono 31 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2040)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002040

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85p ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, postępowanie dyscyplinarne, wynagrodzenia nauczycieli

Opublikowano 20 grudnia 2016

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1281, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000334

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001281

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 13

Dotyczy: CKE, egzaminatorzy, egzaminy, OKE, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 18 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2001 r., nr 56, poz. 585, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010560585

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 54 ust. 8

Dotyczy: dodatek mieszkaniowy, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1418)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011281418

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 47 ust. 2

Dotyczy: budżet, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 lipca 2016

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (MP z 2016 r. poz. 170)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000170

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 90 ust. 5

Dotyczy: emerytury, renty, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 454)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000454

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 32 ust. 4

Dotyczy: CKE, OKE, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna