Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównego serwisu Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Informacje archiwalne nie są dostępne. Nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż pochodzą od podmiotów zewnętrznych.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Logotypy i zdjęcia dotyczące bieżących zadań posiadają częściowo opisy alternatywne.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do menu głównego (skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do wyszukiwarki (skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do stopki (skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do mapy strony (skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Cielecka, bcielecka@metis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322095314, kontakt messengerowy https://www.facebook.com/doskonalenie. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek położony na płaskim terenie. Brak różnic wysokości i przeszkód terenowych. Ośrodek składa się z dwóch budynków w typie domków jednorodzinnych. Budynki są jednopiętrowe.

Na teren ośrodka można dostać się na 2 sposoby. Wjazd dla samochodów znajduje się od strony ulicy Jaskółek. Wejście dla pieszych znajduje się od ulicy Drozdów. Na wejście wskazuje napis nad bramą. Po lewej stronie budynek nr 17. Na parterze znajdują się toalety i sala szkoleniowa nr 1. Na 1 piętro prowadzą schody. Po obu stronach korytarza pracownie.

Dostęp alternatywny

Dostępność architektoniczna realizowana jest poprzez wsparcie przeszkolonego personelu obiektu. W budynku nr 17 na parterze zorganizowano odpowiednio oznaczone stanowisko obsługi pracownika działu szkoleń, dzięki czemu osoba ze specjalnymi potrzebami nie musi przemieszczać się na piętro. Wyposażono go w ramkę pomagającą w precyzyjnym złożeniu podpisu oraz lupę powiększającą tekst.

Z racji ograniczonej powierzchni nie mamy miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość zabezpieczenia takiego miejsca powiadamiając o takiej potrzebie koordynatora. Po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub zasygnalizowaniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online czy przygotowania materiałów informacyjnych/szkoleniowych wydrukowanych większą czcionką niż standardowa.

W obu budynkach na parterach znajdują się odpowiednio oznaczone pokoje obsługi osób z dysfunkcjami, której pracownicy zapewniają pomoc przy przemieszczaniu się po budynku (objaśnią plan budynku oraz/lub zapewnią fizyczne wsparcie) oraz przy załatwieniu formalności.

Wszyscy pracownicy obsługi oraz pracownicy sekretariatu zostali przeszkoleni w zakresie podstawowej umiejętności wsparcia i pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, jak i wiedzy, w jaki sposób można pomóc takim osobom w załatwieniu danej sprawy. Ich zadaniem jest również zapewnienie sprawnej ewakuacji poprzez fizyczną pomoc oraz zawiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkimi dostępnymi kanałami. Pracownicy zostali przeszkoleni z udzielania I pomocy oraz ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

Dostępność architektoniczna i informacyjna

 1. Dla osób z dysfunkcja ruchu posiadamy jedynie pochylnię dla wózków w budynku nr 17.

 2. Dla osób z dysfunkcja wzroku:

  • o wprowadziliśmy następujące udogodnienia:
   • przezroczyste drzwi wejściowe oznaczone zostały kontrastową taśmą,
   • oznaczono ścieżkę dostępu do sal szkoleniowych w obu budynkach,
   • pierwsze i ostatnie stopnie schodów zostały oznaczone kontrastową, antypoślizgową taśmą,
   • do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • chcemy wprowadzić następujące udogodnienia:
   • na parterach umieścić tyflografikę parteru i piętra,
   • na parterach umieścić plan pomieszczeń parteru i piętra w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
   • numery drzwi jak i tabliczki z informacjami poszczególnych pomieszczeń oznaczyć w sposób kontrastowy (ciemne cyfry i litery na jasnym tle drzwi); na strategicznych pomieszczeniach zastosować oznaczenia wypukłe (sale szkoleniowe, pokoje obsługi, dział szkoleń),
   • planuje się opisanie pomieszczeń w alfabecie brajla.
 3. Dla osób z dysfunkcja słuchu przygotowano następujące udogodnienia:
  • przy wejściu na teren zainstalowano tablicę informacyjną, każdy z budynków ma wyraźną numerację usytuowaną przy wejściu oraz tablice informacyjne,
  • stanowiska obsługi zaopatrzono w podkładki, papier i artykuły piśmiennicze,
  • na parterach zainstalowano ekrany z informacją o szkoleniach, odbywających się w obu budynkach.

Z uwagi na działalność ośrodka polegającą na organizowaniu szkoleń i niemożność zapewnienia dostępności architektonicznej, proponujemy szkolenia online pokrywające się z ofertą szkoleń stacjonarnych. W szkoleniach online może wziąć udział osoba z dysfunkcją ruchową, wzroku (na prośbę uczestnika zostaną przygotowane dostępne materiały) oraz słuchu (na prośbę uczestnika przygotujemy transkrypcję materiału audio i opis alternatywny grafik).

Dostęp informacyjno-komunikacyjny

Na stronie www umieściliśmy zakładki z następującymi informacjami:

 • dostępny dokument (tekst łatwy), zawierający informacje o działalności ROM-E „Metis”,
 • dostępny dokument (tekst prosty) o dostępności architektonicznej i informacyjnej ośrodka,
 • informację w języku migowym o działalności ROM-E „Metis” oraz sposobach zapisów na szkolenie,
 • galerię fotografii ośrodka (zew. i wew.) zawierającą usytuowanie poszczególnych pracowni z opisami alternatywnymi,
 • kontakt (telefoniczny, mailowy, messengerowy), do wyznaczonego przez ROM-E Metis koordynatora dostępności,
 • informację o tym, iż po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub zasygnalizowaniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym mamy możliwość wydzielenia miejsca parkingowego, skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online czy przygotowania materiałów informacyjnych/szkoleniowych wydrukowanych większą czcionką niż standardowa.

Ponadto przygotowano wytyczne dotyczące dostępności dokumentów i materiałów szkoleniowych tj. justowania tekstu, dzielenia wyrazów, użycia czcionek bezszeryfowych, interlinii miedzy wierszami, wbudowanych nagłówków, ilości tekstu na slajdzie.

Zmieniono 29 marca 2024
Wróć