Zasadą kompleksowego zarządzania jakością jest stałe doskonalenie i zaangażowanie wszystkich pracowników w placówce w działania na rzecz stałego podnoszenia jakości.

Miernikiem osiągania wysokiej jakości jest stałe zaspakajanie potrzeb naszych klientów oraz ich satysfakcja ze stałego doskonalenia sią.

Kultura organizacji jest ważnym narzędziem zmian. Cechuje się ona stabilnością. Obecnie w ROM-E Metis dominuje kultura zadaniowa, nastawiona na procesy rozwojowe, realizowana poprzez tworzenie interdyscyplinarnych grup projektowych. Pozwala to na wzajemne uczenie się od siebie i uzupełnianie kompetencji między pracownikami i pracowniami co wyzwala proces synergii.

Sprawne zarządzanie oraz zapewnienie jakości pracy placówki zapewnia struktura i organizacja pracy, specjalistyczna kadra, dobrze wyposażona baza oraz zadania podejmowane w oparciu o procedury, służące realizacji usług oraz spełniające wymagania jakościowe i oczekiwania klientów.

1. Struktura organizacji ROM-E Metis:

Dyrektor:

Bożena Bucka, e-mail:

Wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli:

Aleksandra Kruszyńska, e-mail:

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych:

Mariola Strużek-Dembowicz, e-mail:

 

Pracownie:

Pracownia Doskonalenia i Doradztwa

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ

 • Sieci współpracy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i doradców metodycznych
 • Kompleksowe wspomaganie szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
 • Aktualizacja przepisów prawa

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych nauczyciela
 • Nowatorskie rozwiązania w edukacji, wychowaniu i profilaktyce w szkole
 • Współpraca z rodzicami, budowanie dialogu*
 • Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole
 • Prawa człowieka i edukacja antydyskryminacyjna
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkole
 • Praca z uczniem trudnym, utrzymanie dyscypliny w klasie

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

 • Wspomaganie nauczycieli w tworzeniu autorskich, nowatorskich programów edukacyjnych w szkołach, opiniowanie programów
 • Budowanie programów wychowawczo-profilaktycznych, w tym Falochron dla Śląska
 • Pomoc w tworzeniu programów z użyciem TIC, w tym Webqesty
 • Rozwijanie ekspresji twórczej nauczycieli poprzez warsztaty plastyczne
 • Tworzenie Systemu Bezpieczeństwa Szkoły i Placówki
 • Rozwijanie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie*

 

Pracownia Wychowania

WYCHOWANIE DZIECKA W KONTEKŚCIE ZMIAN CYWILIZACYJNYCH

 • Zapobieganie agresji, umiejętność radzenia sobie z emocjami
 • Edukacja psychoseksualna – jak rozmawiać i uczyć młodzież
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z korzystaniem z Internetu
 • Doskonalenie nauczycieli i wychowawców pracujących w szkołach przyszpitalnych i sanatoryjnych*

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH

 • Praca z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Praca z adolescentem*
 • Praca ze zdolnym i twórczym dzieckiem
 • Rozwijanie ekspresji twórczej
 • Metodyka nauczania języka obcego

AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE UCZNIÓW

 • Doradztwo zawodowe w tym kształtowanie kompetencji transferowalnych*
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w tym mediacje rówieśnicze

 

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Planowanie, koordynowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce
 • Wsparcie rodzica dziecka ze SPE
 • Wsparcie nauczycieli w zakresie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci ze SPE
 • Kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością, ich nauczycieli i rodzin
 • Organizacja i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnością
 • Edukacja włączająca – inkluzja w pracy z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością
 • Wspomaganie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością w tym ze spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera
 • Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia

SYSTEMOWE WSPARCIE W KRYZYSIE

 • Wsparcie i superwizja oddziaływań wychowawczych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • SOS Interwencja kryzysowa – szkolenia dla nauczycieli oraz bezpośrednia pomoc szkołom*, w których wystąpiły próby samobójcze lub traumatyczne wydarzenia losowe
 • Prewencja zachowań ryzykownych w tym zagrożeń suicydalnych i autodestrukcyjnych*
 • Wzmacnianie kompetencji nauczycieli w reagowaniu na zmiany dokonujące się w rodzinach i środowisku uczniów (rozwody, separacje, rodziny patchworkowe, choroby cywilizacyjne, dzieci z doświadczeniem migracji)

WZMACNIANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

 • Kompleksowe wspieranie szkół w zakresie zdrowia psychicznego*
 • Promowanie zdrowego stylu życia w tym psychodietetyka
 • Budowanie odporności psychicznej i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Budowanie spójności zespołu nauczycieli w kontekście korygowania problemowych zachowań
 • Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia lękowe)
 • Wsparcie zdrowia psychicznego nauczycieli(radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe)*

*Zadania realizowane są w systemie międzypracownianym

 

Dział szkoleń

 • Rekrutacja uczestników
 • Wydawanie zaświadczeń
 • Organizacja szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych
 • Sporządzanie umów, kalkulacji, statystyk i ewaluacji

Wykorzystujemy doświadczenia ekspertów zarówno polskich jak i zagranicznych do promowania nowatorskich rozwiązań w oświacie – w szczególności w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

 

Bazę ośrodka stanowią dwa budynki, w których dysponujemy 2 salami szkoleniowymi z zapleczem multimedialnym. Poza zajęciami prowadzonymi metodą warsztatową, mamy możliwość przeprowadzenia zajęć multimedialnych w oparciu o interaktywną pracę w sieci, a także odbywającą się w dwóch salach jednocześnie wideokonferencję.

Ze względu na przyjazne, zielone otoczenie chętnie korzystamy z możliwości prowadzenia zajęć interaktywnych na świeżym powietrzu.

 • Szkolimy w terenie, blisko klienta.
 • Organizujemy konferencje metodyczne na terenie gmin i powiatów.
 • Dostosowujemy programy do potrzeb klienta – "kroimy na miarę".
 • Szkolimy w wakacje i ferie zimowe.
 • System Informacji Pedagogicznej – dzielimy się wiedzą.
 • Stale podnosimy swoje umiejętności.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń.

 

Standardy zapewniania jakości

1. Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa

 • statut placówki jest zgodny z przepisami prawa
 • plan pracy placówki na dany rok jest przygotowywany w oparciu o przepisy w sprawie placówek doskonalenia
 • sprawozdanie z realizacji planu pracy jest przygotowywane w oparciu o przepisy w sprawie placówek doskonalenia
 • kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli są prowadzone w oparciu o przepisy w sprawie placówek doskonalenia
 • formy doskonalenia są organizowane i prowadzone zgodnie z przepisami o placówkach doskonalenia

2. Ośrodek organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspakajające potrzeby nauczycieli i sprzyjające rozwojowi zawodowemu

 • organizowane i prowadzone formy doskonalenia zawodowego są oparte na diagnozie potrzeb nauczycieli
 • wsparcie otrzymywane w ośrodku jest odpowiednie do potrzeb nauczycieli i służy ich rozwojowi zawodowemu
 • w realizacji zadań ośrodek stosuje różne formy i metody pracy, dostosowane do potrzeb nauczycieli

3. W planowaniu pracy, ośrodek uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli

 • w planowaniu pracy na rok szkolny wykorzystywane są wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki z egzaminów zewnętrznych
 • od nauczycieli korzystających z oferty Ośrodka systematycznie pozyskuje i analizuje się informacje na temat prowadzonych działań
 • wnioski z analizy informacji są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych działań edukacyjnych
 • systematycznie analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej i na podstawie tych wyników formułuje wnioski i rekomendacje, na podstawie których przygotowuje ofertę doskonalenia oraz planuje działania służące podnoszeniu jakości pracy Ośrodka
 • realizacja oferty Ośrodka jest stale monitorowana, analizowana i modyfikowana w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli

4. Ośrodek wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju, współpracując z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym

 • biblioteka pedagogiczna
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • uczelnie wyższe
 • policja
 • samorządy
 • organizacje pozarządowe

5. Ośrodek posiada i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali

 • placówka posiada opisany, spójny system zapewniania jakości
 • placówka posiada procedurę przeprowadzenia badań ewaluacyjnych
 • w sposób planowy prowadzi ewaluację form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz systematycznie modyfikuje narzędzia ewaluacyjne, dostosowując je do danej formy szkolenia
 • systematycznie analizuje wyniki ewaluacji i wykorzystuje je w przygotowaniu i organizacji form doskonalenia oraz tworzeniu oferty szkoleniowej
 • sposób zarządzania Ośrodkiem doskonalenia nauczycieli zapewnia warunki do realizacji zadań i sprzyja podnoszeniu jakości pracy

6. Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę

 • zatrudnieni nauczyciele konsultanci posiadają kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • zatrudnieni specjaliści, niebędący nauczycielami legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych Ośrodka
 • dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • nauczyciele i specjaliści prowadzący formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzonych zajęć
 • zatrudnione osoby systematycznie i w sposób udokumentowany aktualizują swoją wiedzę merytoryczną i podnoszą kompetencje zawodowe, w tym w zakresie metod pracy z dorosłymi

7. Ośrodek zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym
 • osoby prowadzące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć
 • praca kadry jest systematycznie oceniana, w tej ocenie uwzględniane są opinie słuchaczy

8. Ośrodek zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • spełnione są wymagania określone przepisami BHP
 • Ośrodek tworzy przyjazne warunki w salach szkoleniowych oraz w czasie przerw: zapewnia uczestnikom szkoleń kawę, herbatę i wodę oraz wygodne miejsca sprzyjające relaksowi

9. Ośrodek zapewnia nowoczesną bazę szkoleniową

 • pomieszczenia, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, gwarantują prawidłowy przebieg i realizację celów programowych
 • nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwia stosowanie form i metod pracy wynikających z potrzeb i specyfiki realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Ośrodek zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu odpowiednio do potrzeb i specyfiki form realizowanego doskonalenia
 • zapewnia dostęp do literatury i materiałów przewidzianych w programach kształcenia
 • posiada biblioteczkę ze specjalistyczną literaturą, na bieżąco uzupełnianą na podstawie wyników diagnozy potrzeb uczestników szkoleń]
 • baza dydaktyczna jest systematycznie unowocześniana, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym

10. Ośrodek prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli

 • placówka posiada i upowszechnia materiały informacyjne i dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej
 • opracowuje i wydaje, samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami, publikacje metodyczne służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
 • prowadzi własną stronę internetową i zapewnia nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej

System zapewniania jakości znają i stosują wszyscy pracownicy ROM-E Metis w Katowicach. W stosowanie i doskonalenie tego systemu włączana jest również kadra zewnętrzna, która uczestniczy w realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Ośrodku.

Zmieniono 21 stycznia 2020
Wróć