Udział w projektach o zasięgu międzynarodowym

Nauczyciele – konsultanci zatrudnieni w ROM-E Metis w Katowicach podnoszą swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w projektach szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Kadra Ośrodka brała udział w wizytach studyjnych i szkoleniach w ramach programów Arion-Socrates, Comenius oraz organizowanych przez Komisję Europejską. Tematyka szkoleń i wizyt jest bezpośrednio związana z zadaniami Placówki oraz wykonywanymi przez konsultantów zadaniami.

Nauczyciele – konsultanci brali udział m. in. w wymienionych niżej międzynarodowych formach doskonalenia zawodowego:

 • Seminarium szkoleniowym Ekspresja twórcza w edukacji (Ghent – Belgia, grudzień 2000 r.)
 • XIV International Conference AIDS 2002: Knowledge and Commitment for Action (Barcelona – Hiszpania, lipiec 2002 r.)
 • Letniej Szkole Filozofii (Paryż – Francja, lipiec 2003 r.)
 • Międzynarodowej Konferencji nt. Dysleksji (Budapeszt – Węgry, październik 2003 r.)
 • I Międzynarodowej Konferencji SEEL Jakość e-learningu w rozwoju ekonomii i regionów (Lizbona – Portugalia, maj 2004 r.)
 • Seminarium szkoleniowym Nauczyciel – zawód międzynarodowy (Aalborg – Dania, marzec 2004 r.)
 • Międzynarodowym spotkaniu Youth Meeting on Health (Indie, 2007 r.)
 • Seminarium szkoleniowym Projekt Socrates Grundtvig – Lifelong Learning Programme (Cypr, 2008 r.)
 • Wizytach studyjnych Arion (od 2005 r.)

ROM-E Metis przystąpił do programu Arion jako organizator wizyty studyjnej w roku 2005, 2007, 2009. Wizyty zorganizowane są w ramach prowadzonego przez ROM-E Metis programu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Celami wizyt studyjnych w ramach komponentu ARION są:

 1. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej edukacji;
 2. Umożliwienie szkolenia osobom odpowiedzialnym za edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym;
 3. Stworzenie możliwości analizowania i doskonalenie własnej pracy, w świetle bezpośredniego poznania odmiennych struktur edukacyjnych i reform w innych państwach, osobom pełniącym ważne funkcje w edukacji;
 4. Analiza i modyfikacja własnej pracy w oparciu o przykłady dobrej praktyki i zastosowanych rozwiązań w krajach członkowskich i stowarzyszonych;
 5. Gromadzenie aktualnych danych i informacji dotyczących rozwoju systemów edukacyjnych w krajach UE oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym;
 6. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i placówkami edukacyjnymi w innych państwach;
 7. Możliwość poznania odmiennego dziedzictwa kulturowego poszczególnych państw.

 

Realizacja projektów o zasięgu międzynarodowym

PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH (SFA) – Uniwersytet Fontys OSO w Tilburgu (Holandia)

Projekt realizowany przez Fontys OSO oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy instytucji implementujących: Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Fundacji PLUS w Krakowie oraz Szkoły Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej. Projekt współfinansowany jest ze środków MATRA, wszechstronnego programu holenderskiego ministerstwa spraw zagranicznych, przeznaczonego do promocji przemian społecznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które kandydują lub są członkami Unii Europejskiej.

ROM-E Metis współdziała przy wdrażaniu projektu w obszarze edukacji na terenie woj. Śląskiego. Głównym celem Projektu jest rozwinięcie odpowiedniej pomocy oraz podniesienie standardów zawodowych służb opieki nad dziećmi i nastolatkami z problemami behawioralnymi i z zakłóceniami w kontaktach społecznych. W ramach Projektu organizowane są profesjonalne treningi i kursy dla pracowników pomocy społecznej oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

http://www.fontysoso.nl/sfamatrapolska/

 

KINDSCREEN – MIĘDZYNARODOWY PROJEKT NAUKOWY

Międzynarodowy projekt naukowy Kidscreen był realizowany równocześnie w 13 krajach europejskich, na zlecenie Komisji Europejskiej. W Polsce badaniami zajmował się Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przy współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
ROM-E Metis koordynował badania na terenie województwa śląskiego.

Projekt zakładał opracowanie uniwersalnego, dostosowanego do różnych kultur narzędzia do badania stanu zdrowia, samopoczucia i zadowolenia z życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Kwestionariusz został przetestowany w ogólnopolskim badaniu ankietowym, a następnie będzie wdrożony jako narzędzie, które ułatwi poprawę opieki medycznej, pedagogicznej i psychologicznej nad uczniami.

 

PROFILAKTYKA HIV/AIDS EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY – WIZYTA STUDYJNA

Nowym wyzwaniem podjętym w 2003 roku było zorganizowanie wizyty studyjnej dla grupy ukraińskiej, która była finansowana z grantu przekazanego organizatorom przez Inicjatywę Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiej PAUCI. Wizyta odbyła się w dniach 21 – 29 września 2003 r.

Nasze doświadczenia w zakresie profilaktyki uzależnień i edukacji seksualnej młodzieży szkolnej wydają nam się cenne i możliwe do implementacji przez stronę ukraińską.

Wizyta ta była również okazją do zaprezentowania podjętych w Polsce działań systemowych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i leczenia AIDS.

Cele wizyty:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zakażenia HIV i choroby AIDS w aspekcie medycznym i psychospołecznym,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat prawidłowości rozwoju psychoseksualnego młodzieży,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia z młodzieżą zajęć w obszarze profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS oraz edukacji seksualnej,
 • zwiększenie swobody psychologicznej nauczycieli w rozmowach z młodzieżą na tematy związane z rozwojem psychoseksualnym i okresem adolescencji.

Konsultanci Ośrodka gościli na Krymie w listopadzie 2003 r. Tematem spotkania była możliwość implementacji doświadczeń wyniesionych w wizyty w Polsce do środowiska lokalnego.

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LIFELONG LEARNING PROGRAMME)

Udział w europejskim projekcie w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007 – 2013 – organizacja wizyt studyjnych.

Zmieniono 1 września 2009
Wróć