Udział w projektach o zasięgu międzynarodowym

Nauczyciele – konsultanci zatrudnieni w ROM-E Metis w Katowicach podnoszą swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w projektach szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Kadra Ośrodka brała udział w wizytach studyjnych i szkoleniach w ramach programów Arion-Socrates, Comenius oraz organizowanych przez Komisję Europejską. Tematyka szkoleń i wizyt jest bezpośrednio związana z zadaniami Placówki oraz wykonywanymi przez konsultantów zadaniami.

Nauczyciele – konsultanci brali udział m. in. w wymienionych niżej międzynarodowych formach doskonalenia zawodowego:

 • Seminarium szkoleniowym Ekspresja twórcza w edukacji (Ghent – Belgia, grudzień 2000 r.)
 • XIV International Conference AIDS 2002: Knowledge and Commitment for Action (Barcelona – Hiszpania, lipiec 2002 r.)
 • Letniej Szkole Filozofii (Paryż – Francja, lipiec 2003 r.)
 • Międzynarodowej Konferencji nt. Dysleksji (Budapeszt – Węgry, październik 2003 r.)
 • I Międzynarodowej Konferencji SEEL Jakość e-learningu w rozwoju ekonomii i regionów (Lizbona – Portugalia, maj 2004 r.)
 • Seminarium szkoleniowym Nauczyciel – zawód międzynarodowy (Aalborg – Dania, marzec 2004 r.)
 • Międzynarodowym spotkaniu Youth Meeting on Health (Indie, 2007 r.)
 • Seminarium szkoleniowym Projekt Socrates Grundtvig – Lifelong Learning Programme (Cypr, 2008 r.)
 • Wizytach studyjnych Arion (od 2005 r.)

ROM-E Metis przystąpił do programu Arion jako organizator wizyty studyjnej w roku 2005, 2007, 2009. Wizyty zorganizowane są w ramach prowadzonego przez ROM-E Metis programu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Celami wizyt studyjnych w ramach komponentu ARION są:

 1. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej edukacji;
 2. Umożliwienie szkolenia osobom odpowiedzialnym za edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym;
 3. Stworzenie możliwości analizowania i doskonalenie własnej pracy, w świetle bezpośredniego poznania odmiennych struktur edukacyjnych i reform w innych państwach, osobom pełniącym ważne funkcje w edukacji;
 4. Analiza i modyfikacja własnej pracy w oparciu o przykłady dobrej praktyki i zastosowanych rozwiązań w krajach członkowskich i stowarzyszonych;
 5. Gromadzenie aktualnych danych i informacji dotyczących rozwoju systemów edukacyjnych w krajach UE oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym;
 6. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i placówkami edukacyjnymi w innych państwach;
 7. Możliwość poznania odmiennego dziedzictwa kulturowego poszczególnych państw.

 

Realizacja projektów o zasięgu międzynarodowym

PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH (SFA) – Uniwersytet Fontys OSO w Tilburgu (Holandia)

Projekt realizowany przez Fontys OSO oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy instytucji implementujących: Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Fundacji PLUS w Krakowie oraz Szkoły Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej. Projekt współfinansowany jest ze środków MATRA, wszechstronnego programu holenderskiego ministerstwa spraw zagranicznych, przeznaczonego do promocji przemian społecznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które kandydują lub są członkami Unii Europejskiej.

ROM-E Metis współdziała przy wdrażaniu projektu w obszarze edukacji na terenie woj. Śląskiego. Głównym celem Projektu jest rozwinięcie odpowiedniej pomocy oraz podniesienie standardów zawodowych służb opieki nad dziećmi i nastolatkami z problemami behawioralnymi i z zakłóceniami w kontaktach społecznych. W ramach Projektu organizowane są profesjonalne treningi i kursy dla pracowników pomocy społecznej oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

KINDSCREEN – MIĘDZYNARODOWY PROJEKT NAUKOWY

Międzynarodowy projekt naukowy Kidscreen był realizowany równocześnie w 13 krajach europejskich, na zlecenie Komisji Europejskiej. W Polsce badaniami zajmował się Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przy współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
ROM-E Metis koordynował badania na terenie województwa śląskiego.

Projekt zakładał opracowanie uniwersalnego, dostosowanego do różnych kultur narzędzia do badania stanu zdrowia, samopoczucia i zadowolenia z życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Kwestionariusz został przetestowany w ogólnopolskim badaniu ankietowym, a następnie będzie wdrożony jako narzędzie, które ułatwi poprawę opieki medycznej, pedagogicznej i psychologicznej nad uczniami.

 

PROFILAKTYKA HIV/AIDS EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY – WIZYTA STUDYJNA

Nowym wyzwaniem podjętym w 2003 roku było zorganizowanie wizyty studyjnej dla grupy ukraińskiej, która była finansowana z grantu przekazanego organizatorom przez Inicjatywę Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiej PAUCI. Wizyta odbyła się w dniach 21 - 29 września 2003 r.

Nasze doświadczenia w zakresie profilaktyki uzależnień i edukacji seksualnej młodzieży szkolnej wydają nam się cenne i możliwe do implementacji przez stronę ukraińską.

Wizyta ta była również okazją do zaprezentowania podjętych w Polsce działań systemowych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i leczenia AIDS.

Cele wizyty:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zakażenia HIV i choroby AIDS w aspekcie medycznym i psychospołecznym,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat prawidłowości rozwoju psychoseksualnego młodzieży,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia z młodzieżą zajęć w obszarze profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS oraz edukacji seksualnej,
 • zwiększenie swobody psychologicznej nauczycieli w rozmowach z młodzieżą na tematy związane z rozwojem psychoseksualnym i okresem adolescencji.

Konsultanci Ośrodka gościli na Krymie w listopadzie 2003 r. Tematem spotkania była możliwość implementacji doświadczeń wyniesionych w wizyty w Polsce do środowiska lokalnego.

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LIFELONG LEARNING PROGRAMME)

Udział w europejskim projekcie w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007 – 2013 – organizacja wizyt studyjnych.

 

LEONARDO DA VINCI – "AKTYWNOŚĆ POMIMO TRUDNOŚCI. SZANSE UCZNIA Z TRUDNĄ PRZESZŁOŚCIĄ"

W 2014 r. ROM-E Metis po raz pierwszy skorzystał z możliwości wymiany zagranicznej, jaką stwarzały programy mobilności kadry edukacyjnej, realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Z grupą doradców metodycznych ds. psychologów i pedagogów szkolnych współpracujących z ROM-E Metis oraz nauczycielami-konsultantami zajmującymi się problematyką pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyką i doradztwem zawodowym napisano projekt pt. "Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością". Naszym partnerem zagranicznym było Niemieckie Stowarzyszenie Grümel Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Beschäftigung und Qualifizierung mbH z Fuldy, którego głównym zadaniem jest systematyczne włączanie osób dyskryminowanych do życia w społeczeństwie poprzez zatrudnienie, edukację i rozwój umiejętności zawodowych i społecznych z wykorzystaniem szkoleń i praktycznych działań.

Celem wymiany zagranicznej było:

 • zapoznanie się z systemami edukacji w obu krajach, analiza istniejących pomiędzy nimi różnic i podobieństw,

 • implementowanie nowatorskich, efektywnych metod pracy z trudną młodzieżą, stosowanych w Niemczech, w pracy młodzieżą polską,

 • poszerzenie oferty ROM-E Metis o formy doskonalenia z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności pozyskanych w trakcie wymiany,

 • zapoznanie się z metodą oceniania kompetencji "Assesment centre" w kontekście doradztwa zawodowego i podnoszenia umiejętności wspierania uczniów w planowaniu ich kariery zawodowej,

 • budowa wojewódzkiej sieci "SZKÓŁ DRUGIEJ SZANSY" pracujących z młodzieżą defaworyzowaną.

Źródło: www.metis.pl/content/view/1794/1/

 

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM NAUK STOSOWANYCH WINDESHEIM W ZWOLLE (HOLANDIA)

W październiku 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ROM-E Metis a Uniwersytetem Nauk Stosowanych Windesheim. W jego ramach Metis zobowiązał się do organizowania wizyt studyjnych dla nauczycieli zdobywających tytuł magistra w zakresie potrzeb edukacyjnych (Dutch Master of Educational Needs).

Założeniem zorganizowanych wizyt jest zapoznanie nauczycieli holenderskich z polskim systemem edukacji i sposobami pracy w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych w polskich szkołach i placówkach oraz wymiana doświadczeń.

Pierwsza wizyta studyjna miała miejsce w dniach 12 - 15 marca 2018 r. Uczestniczyło w niej 6 studentów wraz z opiekunem naukowym – dr. Josem Kienhuisem. Goście odwiedzili Szkołę Podstawową nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, Ośrodek Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Mieli sposobność uczestniczenia w lekcjach prowadzonych przez polskich nauczycieli i dzielili się swoimi doświadczeniami z praktyki szkolnej. Pod koniec wizyty uczestniczyli również w cyklu zajęć prowadzonych przez nauczycieli-konsultantów i współpracowników ROM-E Metis z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych.

W trakcie wizyty nauczyciele wyżej wymienionych placówek oraz nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis zapoznali się z interesującymi strategiami pracy nauczycieli holenderskich w zakresie takich zagadnień jak: kompetencje XXI wieku, pozytywne wsparcie behawioralne, wykorzystanie technologii w edukacji i sposoby wspierania samodzielności uczniów.

Wizyta studyjna w naszej placówce stanowi stałą ofertę dla nauczycieli w ramach studiów magisterskich Uniwersytetu Nauk Stosowanych Windesheim.

 

PROGRAM ERASMUS+

Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji.

Głównym celem projektu było zmniejszenie liczby uczniów wypadających zbyt wcześnie z systemu edukacji w Polsce, na Litwie i w Rumunii, poprzez wdrożenie działań profilaktycznych w kontekście zachowań ryzykownych u młodzieży w wieku 13-18 lat.

Cele szczegółowe projektu:

 • wywołanie w społeczności szkolnej świadomości konieczności tworzenia aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych,
 • stworzenie uniwersalnego i innowacyjnego PPR,
 • stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz prezentowania dobrych praktyk w obszarze profilaktyki – Wirtualne Laboratorium Profilaktyki (dalej WLP),
 • stworzenie pakietów edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki dla nauczycieli,
 • rozwijanie kompetencji interkulturowych, językowych, pracy w międzynarodowym zespole, zarządzania projektem u wszystkich uczestników projektu.

Cele projektu wpisały się w priorytety partnerstw w strategicznych w dziedzinie edukacji szkolnej – wspieranie szkół w zapobieganiu zjawisku wczesnego kończenia nauki i szkoleń oraz w udzielaniu pomocy uczniom ze środowisk defaworyzowanych, a także w uwzględnianiu potrzeb wszystkich uczniów niezależnie od ich wyników.

Koordynatorem projektu była Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaś jej partnerami:

 1. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach (Polska)
  www.metis.pl
 2. Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educational, Braszów (Rumunia)
  www.cjraebrasov.ro
 3. Vilniaus miesto psichologine-pedagogine tarnyba, Wilno (Litwa)
  www.vilniausppt.lt

Źródło: wlp.metis.pl/pl/opis_projektu.php

Zmieniono 17 stycznia 2020
Wróć