Numer konta

Opłaty za uczestnictwo w formach doskonalenia realizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach należy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

 

Rady Pedagogiczne (R), Warsztaty dla grup (WR) – zajęcia na terenie szkoły/placówki

Zamówienie na zajęcia na terenie szkoły/placówki ROM-E Metis w Katowicach przyjmuje w formie pisemnej tylko poprzez formularz zgłoszeniowy: zgłoszenia online, e-mailem ( ), faksem 32 209 53 13 pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 (pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji PDF).

Lista tematów szkoleń rad pedagogicznych i warsztatów dla grup realizowanych na terenie szkoły/placówki znajduje się na www.metis.pl Szkolenia te mają kody ...R oraz ...WR Szkolenia z listy opublikowanej na www można zamawiać korzystając ze zgłoszenia online; jeżeli interesuje Państwa tematyka nie ujęta w liście tematów można złożyć zamówienie na takie szkolenie tylko e-mailem ( ), pocztą lub faksem za pomocą formularza zgłoszeniowego. Pole "kod szkolenia" zostaje puste a w uwagach wpisujecie Państwo informację "szkolenie z poza listy"

Termin spotkania oraz szczegółowy program rady ustalany jest z Prowadzącym telefonicznie po złożeniu zamówienia.

Imienne zaświadczenia dla wszystkich uczestników wystawiane są na podstawie kart zgłoszeń oraz zapłaconej faktury, po zakończonym szkoleniu.

Szkolenie prowadzi nauczyciel-konsultant ROM-E Metis (lista szkoleń ...WR) lub nauczyciel / specjalista nie będący pracownikiem Ośrodka (lista szkoleń ...R) zwany w dalszej części dokumentu Prowadzącym

Przewidujemy 2 warianty realizacji szkolenia;

*Stacjonarna: Prowadzący przyjeżdża na miejsce szkolenia, uczestnicy wypełniają dostarczone karty zgłoszenia, Prowadzący realizuje szkolenie.

Dział Szkoleń na podstawie dostarczonych przez Prowadzącego dokumentów wystawiam zaświadczenia o udziale w szkoleniu i wraz z fakturą wysyła je do Zamawiającego listem poleconym.

*Online: Zajęcia odbywają się na platformie ClickMeeting  lub ZOOM. Przed zajęciami Prowadzący przesyła do Dyrektora lub koordynatora szkolenia z ramienia Zamawiającego, link do karty zgłoszenia. Link ten należy przesłać do wszystkich uczestników szkolenia, uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia co jest równoznaczne z zapisaniem się na listę obecności.

W dniu szkolenia wszyscy zapisani na listę obecności, na adres e-mailowy wpisany w kartę zgłoszenia, otrzymują link do szkolenia. Link jest przeznaczony tylko dla osoby, która go otrzymała, nie można go udostępniać kolejnym osobom Na 1 link może się zalogować tylko jedna osoba, jej obecność zostanie odnotowana przez system (godzina zalogowania i wylogowania określa ramy czasowe uczestnictwa w szkoleniu) i na tej podstawie wydajemy zaświadczenia o udziale.

Zaświadczenia o udziale wysyłane są pocztą na adres Zamawiającego szkolenie.

Koszty szkolenia są zróżnicowane ze względu na sposób realizacji oraz Prowadzących, informacja o cenie znajduje się w opisie każdego szkolenia.

Kalkulacja kosztów szkolenia z poza listy jest robiona indywidualnie dla każdego zamówienia

 

Konferencje (K), seminaria (S)

Oferta konferencji i seminariów znajduje się na www.metis.pl i jest aktualizowania przez cały rok szkolny.

ROM-E Metis rekomenduje zapisanie się na subskrypcję, na adres e-mailowy podany w trakcie zapisu będziemy przysyłać informacje o wszystkich nowościach w ofercie osobom które wyrażą zgode na otrzymywanie takich informacji.

Udział w formie szkoleniowej należy zgłaszać za pomocą zgłoszenia online, lub karty zgłoszenia  (pobierz w wersji PDF)

Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane ze względu na przepisy o Ochronie danych osobowych (RODO).

Jeżeli jest przewidziana opłata za udział w formie doskonalenia, należy ją uiścić w terminie podanym w opisie na stronie www.metis.pl

ROM-E Metis wystawia faktury dla Szkół i Placówek. Konieczność otrzymania faktury należy zgłosić do Kasy ROM-E Metis ( lub 32 209 53 12 lub 14 wew. 118) przed terminem szkolenia.

ROM-E Metis przewiduje 2 warianty realizacji form doskonalenia:

*Stacjonarna: uczestnicy przyjeżdżają na miejsce konferencji/seminarium, każdy otrzymuje imienne zaświadczenie o udziale w konferencji/seminarium po spełnieniu warunków udziału: wypisaniu karty zgłoszenia i uiszczeniu opłaty za udział, jeżeli jest przewidziana.

*Online: Zajęcia odbywają się na platformie Clickmeeting lub ZOOM.

W dniu szkolenia osoby, które zgłosiły swój udział wypisując kartę zgłoszenia, na adres e-mailowy wpisany w kartę zgłoszenia, otrzymują link do szkolenia.

Link jest przeznaczony tylko dla osoby, która go otrzymała, nie można go udostępniać kolejnym osobom Na jeden link może się zalogować tylko jedna osoba, jej obecność zostanie odnotowana przez system (godzina zalogowania i wylogowania określa ramy czasowe uczestnictwa w szkoleniu) i na tej podstawie wydajemy zaświadczenia o udziale (po uiszczeniu opłaty, jeżeli jest przewidziana)

 

Grupy warsztatowo-szkoleniowe, kursy doskonalące

Oferta obejmuje krótkie i długie formy szkoleniowo-warsztatowe, sieci współpracy, kursy doskonalące, bezpłatną ofertę warsztatów wakacyjnych i feryjnych znajduje się na www.metis.pl i jest aktualizowania przez cały rok szkolny.

ROM-E Metis rekomenduje zapisanie się na subskrypcję, na adres mailowy podany w trakcie zapisu będziemy przysyłać informacje o wszystkich nowościach w ofercie osobom które wyrażą zgodę na otrzymywanie takich informacji.

Udział w formie szkoleniowej należy zgłaszać za pomocą karty zgłoszenia online, lub karty zgłoszenia (pobierz w wersji PDF).

Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Jeżeli jest przewidziana opłata za udział w formie doskonalenia należy ją uiścić w terminie podanym w opisie szkolenia na stronie www.metis.pl.

ROM-E Metis wystawia faktury dla Szkół i Placówek. Konieczność otrzymania faktury należy zgłosić do Kasy ROM-E Metis ( lub 32 209 53 12 lub 14 wew. 118) przed terminem szkolenia.

ROM-E Metis przewiduje 2 warianty realizacji form doskonalenia:

*Stacjonarna: uczestnicy przyjeżdżają na miejsce realizacji zajęć, każdy otrzymuje imienne zaświadczenie o udziale w konferencji/seminarium po spełnieniu warunków udziału: wypisaniu karty zgłoszenia i uiszczeniu opłaty za udział, jeżeli jest przewidziana. Zaświadczenie o udziale uczestnik otrzymuje w dnu szkolenia.

*Online: Zajęcia odbywają się na platformie Clickmeeting lub ZOOM. Zaświadczenia o udziale każdy uczestnik dostaje w formie elektronicznej na adres z którego korzystał przy udziale w szkoleniu. Zaświadczenie jest zabezpieczone hasłem, hasło uczestnik otrzymuje SMS-em.

W dniu szkolenia osoby, które zgłosiły swój udział wypisując kartę zgłoszenia, na adres e-mailowy wpisany w kartę zgłoszenia, otrzymują link do szkolenia.

Link jest przeznaczony tylko dla osoby, która go otrzymała, nie można go udostępniać kolejnym osobom Na jeden link może się zalogować tylko jedna osoba, jej obecność zostanie odnotowana przez system (godzina zalogowania i wylogowania określa ramy czasowe uczestnictwa w szkoleniu) i na tej podstawie wydajemy zaświadczenia o udziale (po uiszczeniu opłaty, jeżeli jest przewidziana)

 

Kursy kwalifikacyjne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli określa listę kursów kwalifikacyjnych, które mogą organizować te placówki.

ROM-E Metis oferuje 2 kursy kwalifikacyjne:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs zarządzania oświatą jest realizowany wg ramowego planu i programu zatwierdzonego: listopad 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej oraz za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

oraz

Kurs kwalifikacyjny za zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną.

Koszt udziału w kursie, warunki uczestnictwa i zasady zaliczenia kursu znajdują się na stronie internetowej Ośrodka: www.metis.pl/kursy_kwalifikacyjne/

Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne odbywa się w w systemie ciągłym. Po skompletowaniu grupy uczestników, kierownik kursu występuje o zgodę na rozpoczęcie zajęć do Kuratorium Oświaty (przedstawia listę kandydatów na kurs).

Po uzyskaniu zgody, kandydaci na kurs zostają powiadomienie o terminie rozpoczęcia kursu, otrzymują harmonogram zajęć.

Po zakończeniu kursu i spełnieniu wszystkich warunków oraz uiszczeniu opłaty absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Duplikaty świadectw ROM-E Metis wydaje na podstawie wniosku o wydanie duplikatu. Procedura ubiegania się o duplikaty znajduje się na stronie internetowej Ośrodka: www.metis.pl/content/view/213/25/

 

Konsultacje dotyczące statutu szkoły/placówki

Konsultacje dotyczące analizy statutów szkół – obejmują:

 1. Analizę statutu szkoły, przedszkola, placówki pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.
 2. Konsultacje online z zespołem statutowym szkoły, przedszkola, placówki w zakresie przekazanych uwag i proponowanych zmian.
 3. Ustalenie ostatecznej treści statutu szkoły.
 4. Przygotowanie uchwały Rady Pedagogicznej – uchwalającej statut lub wprowadzającej jego zmiany.
 5. Dodatkowo – na prośbę dyrektora – hierarchizacja wewnątrzszkolnych ( przedszkola lub placówki) aktów prawnych – analiza dostępnych zarządzeń, regulaminów i procedur (udostępnionych przez Dyrektora szkoły) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i statutem szkoły.

Każda szkoła/placówka zainteresowana konsultacjami na ww. temat proszona jest o przesłanie na adres koordynatora: (Jolanta Leśniak – konsultant w ROM-E Metis w Katowicach) statutu swojej szkoły/placówki, tak aby można było przeprowadzić analizę statutu i przedyskutować ewentualne zmiany.

 1. Zamówienie na Konsultacje dotyczące analizy statutu szkoły ROM-E Metis w Katowicach przyjmuje na podstawie zgłoszenia placówki – [wersja PDF], [wersja DOC].
 2. Zgłoszenie należy wypełnić, wydrukować i przesłać na adres
 3. Czas realizacji konsultacji w zakresie analizy statutu, będzie uzgadniany indywidualnie przez koordynatora z dyrektorem szkoły/placówki.
 4. Termin realizacji oraz szczegółowy program spotkań online z zespołem statutowym ustalany jest z koordynatorem.
 5. Koszt konsultacji wynosi 600 zł.
 6. Faktura wystawiana jest na podstawie danych zawartych w "Zgłoszeniu placówki" oraz informacji od koordynatora o zakończeniu konsultacji w zakresie analizy statutu

 

Wspomaganie szkół/placówek

ROM-E Metis realizuje kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w rozwoju.

Aby przystąpić do wspomagania należy przesłać zgłoszenie online szkoły/placówki. Zgłoszenie można pobrać również w formie pliku PDF i przesłać do ROM-E Metis, jako załącznik, e-mailem lub pocztą.

W odpowiedzi na pismo skontaktuje się z Państwem opiekun wspomagania, z którym ustalicie Państwo kolejne działania: diagnozę szkoły/placówki, omówicie wnioski z diagnozy i ułożycie plan wspomagania.

Kursy i szkolenia z planu wspomagania można zrealizować na terenie naszej placówki jak i w dowolnie wybranym ośrodku szkoleniowym.

Zmieniono 19 listopada 2020
Wróć