Numer konta

Opłaty za uczestnictwo w formach doskonalenia realizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach należy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Rady Pedagogiczne – zajęcia na terenie szkoły/placówki

Zamówienie na rady pedagogiczne ROM-E Metis w Katowicach przyjmuje w formie pisemnej (pobierz kartę w wersji PDF lub DOC), faksem 32 209 53 13 lub pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Pismo powinno zawierać wybrany temat oraz szczegółowe dane placówki potrzebne do wystawienia faktury (nazwa Placówki, pełny adres, NIP).

Termin spotkania oraz szczegółowy program rady ustalany jest z Prowadzącym.

Zaświadczenia wystawiane są na podstawie kart zgłoszeń (karty dostarcza Prowadzący) oraz zapłaconej faktury, po zakończonym szkoleniu.

Imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu są wysyłane listem poleconym na adres Placówki.

Szkolenie prowadzi nauczyciel / specjalista nie będący pracownikiem Ośrodka.

Koszt rady pedagogicznej wynosi 1000 zł

Warsztaty dla grup organizowane na terenie szkoły/placówki

Zamówienie na warsztaty dla grup ROM-E Metis w Katowicach przyjmuje w formie pisemnej (pobierz kartę w wersji PDF lub DOC)), faksem 32 209 53 13 lub pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Pismo powinno zawierać wybrany temat oraz szczegółowe dane placówki potrzebne do wystawienia faktury (nazwa Placówki, pełny adres, NIP).

Termin spotkania oraz szczegółowy program warsztatu ustalany jest z Prowadzącym.

Zaświadczenia wystawiane są na podstawie kart zgłoszeń (karty dostarcza Prowadzący) oraz zapłaconej faktury, po zakończonym szkoleniu.

Imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu są wysyłane listem poleconym na adres Placówki.

Szkolenie prowadzi nauczyciel-konsultant będący pracownikiem Ośrodka.

Koszt warsztatu wyjazdowego wynosi 600 zł.

Seminaria

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (pobierz w wersji PDF lub DOC), którą należy przesłać faksem 32 209 53 13 lub pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie wystawiane przez Dział Szkoleń ROM-E Metis w Katowicach

Opłata za udział przeznaczona jest na materiały szkoleniowe, kawę i herbatę oraz materiały promocyjne i naliczana jest indywidualnie do każdego tematu.

Grupy warsztatowo-szkoleniowe

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (pobierz w wersji PDF lub DOC), którą należy przesłać faksem 32 209 53 13 lub pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Po skompletowaniu grupy (min. 20 osób) prowadzący ustala datę spotkania, o czym informuje uczestników.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie wystawiane przez Dział Szkoleń ROM-E Metis w Katowicach

Opłata za udział w spotkaniach jest uzależniona od kosztów przeznaczonych na materiały szkoleniowe, kawę i herbatę, materiały promocyjne i naliczana jest indywidualnie do każdego tematu.

Kursy kwalifikacyjne

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (pobierz w wersji PDF lub DOC), którą należy przesłać faksem 32 209 53 13 lub pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Po skompletowaniu grupy (min. 20 osób) prowadzący ustala daty spotkań.

Wszystkie osoby, które przysłały zgłoszenie, otrzymują telefoniczną informację o dacie rozpoczęcia szkolenia, terminach spotkań oraz cenie.

Prowadzący szkolenie na pierwszym spotkaniu informuje o warunkach otrzymania zaświadczenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje po spełnieniu warunków ustalonych przez Prowadzącego.

Zaświadczenie wystawia Dział Szkoleń ROM-E Metis w Katowicach, a uczestnicy szkolenia otrzymują je na ostatnim spotkaniu (w szczególnych przypadkach jest ono wysyłane pocztą lub odbierane osobiście w Dziale Szkoleń ROM-E Metis w Katowicach).

Opłata za udział w kursach kwalifikacyjnych jest naliczana indywidualnie do każdego kursu.

Kursy i warsztaty doskonalące

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (pobierz w wersji PDF lub DOC), którą należy przesłać faksem 32 209 53 13 lub pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Po skompletowaniu grupy (min. 20 osób) prowadzący ustala daty spotkań.

Wszystkie osoby, które przysłały zgłoszenie, otrzymują telefoniczną informację o dacie rozpoczęcia szkolenia, terminach spotkań oraz cenie.

Opłata za komercyjne formy doskonalenia jest uzależniona od liczebności grupy, ilości godzin szkolenia oraz zaproszonych prelegentów. Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń.

Konferencje

Zgłoszenie na konferencje ROM-E Metis w Katowicach przyjmuje w formie pisemnej (pobierz kartę w wersji PDF lub DOC), faksem 32 209 53 13 lub pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Szczegółowe zasady udziału w konferencjach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach znajdują się w informacjach dotyczących tych konferencji, dostępnych na stronie internetowej naszego Ośrodka.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale jest wypełnienie karty zgłoszenia i dokonanie opłaty za udział. Zaświadczenia wydawane są w dniu konferencji (w szczególnych przypadkach można je odebrać osobiście w Dziale Szkoleń ROM-E Metis w Katowicach).

ROM-E Metis wystawia faktury na podstawie:

 1. Terminowej wpłaty na konto z podaniem na przelewie wszystkich danych potrzebnych do faktury oraz kodu szkolenia, konferencji.
  Nazwa instytucji lub imię i nazwisko,
  ulica,
  kod pocztowy i miejscowość,
  w przypadku instytucji NIP
  oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.
  Taka faktura zostanie przekazana na konferencji uczestnikowi razem z zaświadczeniem uczestnictwa.
 2. Wcześniejszego powiadomienia ROM-E Metis (telefonicznie, faksem, e-mailowo) o wystawieniu faktury na przelew (płatna po otrzymaniu faktury przez zamawiającego w terminie 14 dni) – taką fakturę wysyłamy pocztą.

Pobieramy również opłatę na miejscu w dniu konferencji bez faktury (uczestnik otrzymuje wtedy tylko potwierdzenie wpłaty).

Konferencje metodyczne

Formy doskonalenia realizowane na zamówienie organów prowadzących, koordynowane przez doradców metodycznych ROM-E Metis.

Bezpłatne oferty wakacyjne

Zgłoszenie na bezpłatną ofertę ROM-E Metis w Katowicach przyjmuje w formie pisemnej (pobierz kartę w wersji PDF lub DOC), faksem 32 209 53 13 lub pocztą na adres ROM-E Metis 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

 


 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Działu Szkoleń ROM-E Metis w Katowicach

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128 lub 129

Karta zgłoszenia

Kartę zgłoszenia można przekazać osobiście, pocztą lub faxem. Prosimy o nie przesyłanie wypełnionych kart zgłoszeń e-mailem.

W związku z ustawą z dnia 29.08.1997r.(Dz.U. z 2002r.nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) "O ochronie danych osobowych" zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia Ośrodek wydaje na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń.

Brak podpisu na karcie uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych ROM-E Metis w Katowicach, co jest równoważne z brakiem możliwości wydania zaświadczenia.

Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania się na wszystkie formy doskonalenia oraz zgłoszenia placówki oświatowej na warsztaty dla całej Rady Pedagogicznej poprzez usługę Zgłoszenia online.

Jeżeli forma doskonalenia wymaga podania dodatkowych informacji (np. konieczny jest wybór warsztatu w ramach konferencji) należy korzystać z kart zgłoszeń odnoszących się do danej formy doskonalenia. Takie karty są dostępne do pobrania w szczegółowych informacjach o formie doskonalenia.

 

Karta zgłoszeń

Zmieniono 2 lutego 2016
Wróć