Kształcenia nie można już określać jako przyswajanie pewnych treści wiedzy. Trzeba go pojmować zgodnie z jego istotą jako proces istnienia człowieka, który poprzez różnorodność swych doświadczeń uczy się wyrażać samego siebie, porozumiewać się, stawiać światu pytania, ustawicznie realizować samego siebie.

Światowy raport o edukacji

 

Model kształcenia w szkole XXI wieku to człowiek przygotowany do całożyciowej edukacji w stale zmieniającym się świecie.

Za naszą misję uważamy przygotowanie środowiska oświatowego do realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole, przygotowującej do życia w stale zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie cyfrowym poprzez kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych, między innymi: uczenia się przez całe życie, współpracy w grupie, umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie w życiu.

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. W swym działaniu kieruje się zasadami wytyczanymi przez dokumenty unijne: Strategię Lizbońską i Memorandum Unijne dotyczące kształcenia ustawicznego, w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego i kierunkami polityki oświatowej państwa. W 2015 roku ROM-E Metis otrzymał Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Specyfika oferty naszego ośrodka jest pochodną wynikającą z monitorowania potrzeb nauczycieli i środowisk wychowawczych i polega na kompleksowym doskonaleniu zasadniczych umiejętności: dydaktycznych, wychowawczych i doradczych.

Naszą misją jest doskonalenie kadry oświatowej województwa śląskiego w tych trzech obszarach oraz w rozwoju osobistym, ekspresji twórczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej czy też technologii informacyjnej za pomocą wykorzystania w pełni przyznanych środków z budżetu i dochodów własnych w sposób efektywny i oszczędny.

Dodatkowo placówka szkoli nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich kompetencji – w obszarze indywidualnym, a także poszerzania działań pedagogicznych szkół i placówek w oparciu o prowadzone przez ROM-E Metis programy edukacyjne o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki temu mamy możliwość przygotowania nauczyciela do roli doradcy, autorytetu i przewodnika ucznia.

Uczymy, jak się uczyć.
Ciebie. Twój Zespół. Twoją Szkołę.
Od lat robimy to samo.
Codziennie inaczej.
Profesjonalnie.

Do realizacji misji wykorzystujemy umiejętności i wiedzę naszych nauczycieli konsultantów z zakresu wychowania, psychologii, pedagogiki, logopedii, andragogiki, doradztwa zawodowego, nowoczesnych metod i środków nauczania, których wiedza i umiejętności oraz ciągłe doskonalenie zawodowe są gwarancją wysokiej jakości oferowanych i świadczonych przez nasz Ośrodek usług.

Cele naszej instytucji są realizowane poprzez organizowane międzynarodowe, krajowe i wojewódzkie konferencje, seminaria, kursy kwalifikacyjne, grupy warsztatowo-szkoleniowe, konsultacje, a także opracowywane programy i materiały dydaktyczne.

Zmieniono 21 stycznia 2020