Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. W swym działaniu kieruje się zasadami wytyczanymi przez dokumenty unijne: Strategię Lizbońską i Memorandum Unijne dotyczące kształcenia ustawicznego, w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego i priorytetami MENu i Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Specyfika naszego ośrodka jest pochodną wynikającą z monitorowania potrzeb nauczycieli i środowisk wychowawczych i polega na kompleksowym doskonaleniu trzech zasadniczych umiejętności: profilaktycznych, wychowawczych i doradczych. Toteż naszą misją jest doskonalenie kadry oświatowej województwa śląskiego w tych trzech obszarach oraz w rozwoju osobistym, ekspresji twórczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej czy też technologii informacyjnej za pomocą wykorzystania w pełni przyznanych środków z budżetu i dochodów własnych w sposób efektywny i oszczędny.

Dodatkowo placówka szkoli nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji – w obszarze indywidualnym, a także poszerzania działań pedagogicznych szkół i placówek w oparciu o prowadzone przez ROM-E Metis programy edukacyjne o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki temu mamy możliwość przygotowania nauczyciela do roli doradcy, autorytetu i przewodnika ucznia.

Uczymy, jak się uczyć.
Ciebie. Twój Zespół. Twoją Szkołę.
Od lat robimy to samo.
Codziennie inaczej.
Profesjonalnie.

Do realizacji misji wykorzystujemy umiejętności i wiedzę naszych konsultantów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, andragogiki, doradztwa zawodowego, nowoczesnych metod i środków nauczania, których to wiedza i umiejętności oraz ciągłe doskonalenie zawodowe są gwarancją wysokiej jakości oferowanych i świadczonych usług.

Cele naszej instytucji są realizowane poprzez organizowane międzynarodowe, krajowe i wojewódzkie konferencje, seminaria, kursy kwalifikacyjne, grupy warsztatowo-szkoleniowe, konsultacje, a także opracowywane programy i materiały dydaktyczne.

 

Wśród obszarów naszej pracy możemy wyróżnić:

Pracownia Doskonalenia i Doradztwa

 • Tworzenie bezpieczniej przyjaznej szkoły
 • Prawa człowieka
 • Współpraca z rodzicami, budowanie dialogu,
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
 • Budowanie skutecznych programów wychowania i profilaktyki
 • Budowanie systemów pomocy dziecku, rodzinie w gminie i powiatach
 • Nowatorskie rozwiązania – metoda dramy w edukacji i profilaktyce
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych nauczyciela
 • Rozwijanie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • Wspomaganie nauczycieli w tworzeniu autorskich, nowatorskich programów edukacyjnych w szkołach, opiniowanie programów
 • Pomoc w tworzeniu programów z użyciem technologii informacyjnej – poprzez metody Webqestów oraz nowe, ciekawe narzędzia do pracy z uczniami
 • Rozwijanie ekspresji twórczej nauczycieli poprzez warsztaty plastyczne

Pracownia Wychowania:

 • Interwencja kryzysowa – szkolenia dla nauczycieli oraz bezpośrednia pomoc szkołom, w których wystąpiły próby samobójcze lub traumatyczne wydarzenia losowe
 • Profilaktyka zaburzeń lękowych i depresyjnych, profilaktyka zaburzeń jedzenia
 • Zapobieganie agresji, umiejętność radzenia sobie z emocjami
 • Edukacja psychoseksualna – jak rozmawiać i uczyć młodzież
 • Doskonalenie nauczycieli i wychowawców pracujących w szkołach przyszpitalnych i sanatoryjnych
 • Pomoc dziecku i rodzinie, w której rodzice emigrują za pracą za granicę
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z korzystaniem z Internetu
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 • Upowszechnianie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym Regionalny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, wojewódzki program Profilaktyka Dysleksji Rozwojowej, wypracowanie podstaw diagnostyki i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Doskonalenie logopedów szkolnych
 • Realizacja Wojewódzkiego programu skutecznej edukacji wczesnoszkolnej dzieci PEWNIAK
 • Budowanie spójnego zespołu nauczycieli poprzez wykorzystywanie metod mediacji i komunikacji

Adresaci – naszą ofertę szkoleniową kierujemy do szerokiego kręgu odbiorców:

Adresaci

Bazę ośrodka stanowią dwa budynki, w których dysponujemy 2 salami szkoleniowymi z zapleczem multimedialnym. Poza zajęciami prowadzonymi metoda warsztatową, mamy możliwość przeprowadzenia zajęć multimedialnych w oparciu o interaktywną pracę w sieci, a także odbywającą się w dwóch salach jednocześnie wideokonferencję.

Ze względu na przyjazne, zielone otoczenie chętnie korzystamy z możliwości prowadzenia zajęć interaktywnych na świeżym powietrzu.

 • Szkolimy w terenie, blisko klienta
 • Organizujemy konferencje metodyczne na terenie gmin i powiatów
 • Dostosowujemy programy do potrzeb klienta – "kroimy na miarę"
 • Szkolimy w wakacje i ferie zimowe
 • Bierzemy udział w grantach Kuratora Oświaty
 • SIP – dzielimy się wiedzą
 • Stale podnosimy swoje umiejętności
 • Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń
Zmieniono 7 lipca 2017