Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 89, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000089

Wydano na podstawie: art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle

Dotyczy: egzaminatorzy, egzaminy, kształcenie zawodowe, rzemiosło, wynagrodzenia

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1281, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000334

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001281

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 13

Dotyczy: CKE, egzaminatorzy, egzaminy, OKE, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 18 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090700600

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001305

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 9c ust. 8

Dotyczy: CKE, egzaminatorzy, egzaminy, OKE

Zmieniono 5 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna