Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 163)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000163

Wydano na podstawie: art. 77 par. 1 Kodeksu pracy

Dotyczy: wynagrodzenia

Zmieniono 31 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 770 z póżn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080820493

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000770

Wydano na podstawie: art. 77 par. 1 Kodeksu pracy

Dotyczy: wynagrodzenia

Zmieniono 24 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 89, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000089

Wydano na podstawie: art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle

Dotyczy: egzaminatorzy, egzaminy, kształcenie zawodowe, rzemiosło, wynagrodzenia

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971601080

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002217

Dotyczy: wynagrodzenia

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1687)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001687

Wydano na podstawie: art. 60 ust. 5 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: wynagrodzenia, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna