Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 2416)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002416

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 44zzzv

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, ocenianie, OKE

Zmieniono 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002112

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzza

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, ocenianie, OKE

Opublikowano 8 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002223

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzza

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, ocenianie, OKE

Zmieniono 8 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000188

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 10 ust. 5

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, ocenianie, OKE, podstawa programowa

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015 r., poz. 673)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000673

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzzv

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, ocenianie, OKE

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1281, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000334

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001281

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 13

Dotyczy: CKE, egzaminatorzy, egzaminy, OKE, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 18 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1710)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001710

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 9cc

Dotyczy: CKE, egzaminy, kolegium arbitrażu egzaminacyjnego, ocenianie

Opublikowano 18 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090700600

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001305

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 9c ust. 8

Dotyczy: CKE, egzaminatorzy, egzaminy, OKE

Zmieniono 5 września 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1827, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001827

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 9d ust. 14 i 15

Dotyczy: CKE, dyrektor, OKE

Zmieniono 5 września 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 454)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000454

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 32 ust. 4

Dotyczy: CKE, OKE, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz. U. z 1999 r., nr 14, poz. 134, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990140134

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 9c ust. 1

Dotyczy: CKE, OKE

Zmieniono 6 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna