Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 )

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001283

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 165 ust. 16

Dotyczy: cudzoziemcy, polacy za granicą, rekrutacja

Zmieniono 24 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (Dz. U. z 2018 r., poz. 1494)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001494

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 3 pkt 3

Dotyczy: polacy za granicą, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1648) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001648

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 3 pkt 1

Dotyczy: obowiązek nauki, obowiązek szkolny, polacy za granicą

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101701143

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000454

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust.1 pkt. 3

Dotyczy: obowiązek nauki, obowiązek szkolny, polacy za granicą

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001453

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 94a ust. 6

Dotyczy: cudzoziemcy, polacy za granicą, rekrutacja

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1599) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001599

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 60 ust. 6

Dotyczy: nadzór pedagogiczny, polacy za granicą

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 1992 r., nr 37, poz. 275)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19920370275

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 94 ust. 2

Dotyczy: budżet, doskonalenie nauczycieli, polacy za granicą, stypendia, uczeń zdolny

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 1042)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001042

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, Art. 47 ust. 3 pkt 2

Dotyczy: podstawa programowa, polacy za granicą

Zmieniono 1 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., nr 210, poz. 2138, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102138

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 30 ust. 7b

Dotyczy: polacy za granicą, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.447, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000447

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art.93h

Dotyczy: cudzoziemcy, druki szkolne, polacy za granicą, świadectwa

Zmieniono 12 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna