Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001569

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art.115 ust. 4

Dotyczy: indywidualny program lub tok nauki, uczeń zdolny

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 1992 r., nr 37, poz. 275)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19920370275

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 94 ust. 2

Dotyczy: budżet, doskonalenie nauczycieli, polacy za granicą, stypendia, uczeń zdolny

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r, nr 13, poz. 125, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020130125

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 8

Dotyczy: konkursy przedmiotowe, olimpiady, turnieje, uczeń zdolny

Zmieniono 20 lipca 2016

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania ogłasza w BIP-ie wykaz olimpiad, turniejów uprawniających do zwolnienia z egzaminów zewnętrznych/przyjmowania do szkół w pierwszej kolejności – nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzenia.

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzzw pkt. 1-2

Dotyczy: egzaminy, ocenianie, uczeń zdolny

Zmieniono 20 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego (Dz. U. z 201o r., nr 61, poz. 381)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100610381

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 66 ust. 3

Dotyczy: indywidualny program lub tok nauki, szkoły artystyczne, uczeń zdolny

Zmieniono 26 listopada 2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r., nr 3, poz. 28)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020030028

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 66 ust. 2

Dotyczy: indywidualny program lub tok nauki, uczeń zdolny

Zmieniono 26 listopada 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna