Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021 poz. 1930)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001930

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, karta nauczyciela

Zmieniono 26 października 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., nr 6, poz. 35, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100060035

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2361)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002361

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2019 poz. 2387)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002387

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 30a ust. 7

Dotyczy: awans zawodowy, budżet, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001099

Wydano na podstawie: art. 237 par. 1 Kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022001679

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002177

Dotyczy: budżet, minimalne wynagrodzenie

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001881

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001608

Dotyczy: budżet, prawo pracy, związki zawodowe

Zmieniono 24 sierpnia 2018

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002077

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002077

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102411616

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001542

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1366)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001366

Dotyczy: budżet, finanse publiczne

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940430163

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001316

Dotyczy: budżet, fundusz socjalny, prawo pracy

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002425

Wydano na podstawie: art. 53 ust. 11

Dotyczy: budżet, dotacje

Zmieniono 11 stycznia 2018

Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032031966

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000198

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. poz. 2395)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002395

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, subwencja

Zmieniono 23 grudnia 2017

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz.2371)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002371

Dotyczy: budżet

Opublikowano 23 grudnia 2017

Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002260

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, subwencja

Opublikowano 8 grudnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600278

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000232

Wydano na podstawie: art. 191 par. 3 i art. 195 par. 2 Kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, kodeks pracy, młodociani, prawo pracy

Zmieniono 1 września 2017

Wskaźnik waloryzacji opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest publikowany w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" do końca marca roku, w którym jest dokonywana waloryzacja

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 14 ust. 5e

Dotyczy: budżet

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 875)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000875

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 14d ust. 10

Dotyczy: budżet, dotacje

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 1992 r., nr 37, poz. 275)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19920370275

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 94 ust. 2

Dotyczy: budżet, doskonalenie nauczycieli, polacy za granicą, stypendia, uczeń zdolny

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001457

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90u ust. 4 pkt 1

Dotyczy: budżet, materiały edukacyjne, podręczniki, pomoc materialna, program rządowy

Zmieniono 31 lipca 2017

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830380173

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001506

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110140067

Wydano na podstawie: art. 6 ust. 2b ustawy o archiwach

Dotyczy: akta osobowe, archiwa, budżet, prawo pracy

Zmieniono 30 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 23)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060023

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 29 ust. 3

Dotyczy: budżet, warunki do realizacji zadań szkoły

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890590

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000209

Dotyczy: budżet, prawo pracy, zarządzanie kryzysowe

Zmieniono 20 lutego 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1074 )

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001501

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001074

Wydano na podstawie: art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

Dotyczy: budżet, dotacje, finanse publiczne, podręczniki

Zmieniono 11 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1023)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072451810

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001023

Wydano na podstawie: art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050110086

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001488

Wydano na podstawie: art. 235 par. 2 Kodeksu pracy

Dotyczy: bezpieczeństwo, budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. nr 167)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167

Wydano na podstawie: art. 77 § 2 kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, podróż służbowa, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002067

Wydano na podstawie: art. 179 par. 4 i art. 229 par 8 Kodeksu pracy

Dotyczy: badania lekarskie, budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19670440220

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001534

Dotyczy: budżet, powszechny obowiązek obrony, prawo pracy

Zmieniono 18 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r., nr 1, poz. 5)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010010005

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 68 ust. 2

Dotyczy: budżet, kształcenie nauczycieli, urlop bezpłatny, urlop szkoleniowy

Zmieniono 19 sierpnia 2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001667

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90u ust. 4 pkt 6

Dotyczy: biblioteki, budżet, program rządowy

Zmieniono 20 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1418)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011281418

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 47 ust. 2

Dotyczy: budżet, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 lipca 2016

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 567)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830350163

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000567

Dotyczy: budżet, prawo pracy, społeczna inspekcja pracy


Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna