Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391328

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002027

Wydano na podstawie: art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, rehabilitacja

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001076

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 11 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 951)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000951

Wydano na podstawie: art. 26 c ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy

Zmieniono 20 marca 2018

Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032031966

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000198

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. poz. 2395)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002395

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, subwencja

Zmieniono 23 grudnia 2017

Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002260

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, subwencja

Opublikowano 8 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001635

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 127 ust. 19 pkt 1

Dotyczy: niepełnosprawność, rehabilitacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 12 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001113

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71b ust. 7 pkt. 2

Dotyczy: ipe-t, kształcenie specjalne, niepełnosprawność, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 1 września 2017

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000882

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000529

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Dotyczy: indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, niepełnosprawność, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zdrowie, zdrowie psychiczne

Zmieniono 7 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2015 poz. 1644, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001120

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001644

Wydano na podstawie: art. 26 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe

Dotyczy: biblioteki, niepełnosprawność

Zmieniono 12 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1023)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072451810

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001023

Wydano na podstawie: art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002234

Wydano na podstawie: art. 10 ust. 14 ustawy "Za życiem"

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, pomoc prawna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001860

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, pomoc prawna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opublikowano 10 stycznia 2017

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"(MP z 2016 r. poz. 1250)

monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1250/1

Wydano na podstawie: art. 12 ust. 1 ustawy "Za życiem"

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 3 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. nr 17, poz. 162, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020170162

Wydano na podstawie: art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 938)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000938

Wydano na podstawie: art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2016 r. poz.956)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000956

Wydano na podstawie: art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 928)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000928

Wydano na podstawie: art. 22 ust. 12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: finanse publiczne, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna