Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1648) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001648

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 3 pkt 1

Dotyczy: obowiązek nauki, obowiązek szkolny, polacy za granicą

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101701143

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000454

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust.1 pkt. 3

Dotyczy: obowiązek nauki, obowiązek szkolny, polacy za granicą

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy(Dz. U. z 2017 r. poz. 1562)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001562

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 36 ust. 16

Dotyczy: kwalifikacyjny kurs zawodowy, obowiązek nauki, obowiązek szkolny

Zmieniono 23 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000882

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000529

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Dotyczy: indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, niepełnosprawność, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zdrowie, zdrowie psychiczne

Zmieniono 7 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r., poz. 857)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000857

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 16 ust. 6c

Dotyczy: kwalifikacyjny kurs zawodowy, obowiązek nauki, obowiązek szkolny

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U z 2002 r. nr 214, poz. 1808)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022141808

Wydano na podstawie: art. 191 par. 5 pkt 1,3 i 4 Kodeksu pracy

Dotyczy: kształcenie zawodowe, młodociani, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, prawo pracy

Zmieniono 31 marca 2017

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171427

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000074

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001984

Wydano na podstawie: art. 23 ustawy o ewidencji ludności

Dotyczy: akta osobowe, dokumentacja przebiegu nauczania, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, pesel, SIO

Zmieniono 29 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna