Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r., nr 894)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620286

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000894

Wydano na podstawie: art. 298 Kodeksu pracy

Dotyczy: akta osobowe, kodeks pracy

Zmieniono 10 czerwca 2017

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830380173

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001506

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110140067

Wydano na podstawie: art. 6 ust. 2b ustawy o archiwach

Dotyczy: akta osobowe, archiwa, budżet, prawo pracy

Zmieniono 30 maja 2017

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171427

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000074

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001984

Wydano na podstawie: art. 23 ustawy o ewidencji ludności

Dotyczy: akta osobowe, dokumentacja przebiegu nauczania, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, pesel, SIO

Zmieniono 29 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna