Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001099

Wydano na podstawie: art. 237 par. 1 Kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001040

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1043)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001043

Dotyczy: kodeks pracy

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600278

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000232

Wydano na podstawie: art. 191 par. 3 i art. 195 par. 2 Kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, kodeks pracy, młodociani, prawo pracy

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r., nr 894)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620286

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000894

Wydano na podstawie: art. 298 Kodeksu pracy

Dotyczy: akta osobowe, kodeks pracy

Zmieniono 10 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050110086

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001488

Wydano na podstawie: art. 235 par. 2 Kodeksu pracy

Dotyczy: bezpieczeństwo, budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002067

Wydano na podstawie: art. 179 par. 4 i art. 229 par 8 Kodeksu pracy

Dotyczy: badania lekarskie, budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna