Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002292

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2019 poz. 1197)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001197

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2018 poz. 1289)- data ogłoszenia 3.07.2018 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001289

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2019 poz. 1709) – data wejścia w życie 7.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001709

Wydano na podstawie: art. 97 § 4 kodeksu pracy

Dotyczy: prawo pracy, świadectwo pracy

Zmieniono 4 października 2019

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001099

Wydano na podstawie: art. 237 par. 1 Kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001881

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001608

Dotyczy: budżet, prawo pracy, związki zawodowe

Zmieniono 24 sierpnia 2018

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940430163

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001316

Dotyczy: budżet, fundusz socjalny, prawo pracy

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001076

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 11 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 951)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000951

Wydano na podstawie: art. 26 c ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy

Zmieniono 20 marca 2018

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971410943

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000379

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1106)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100450268

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001106

Dotyczy: kwalifikacje, prawo pracy, zawody regulowane

Zmieniono 3 marca 2018

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000862

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000405

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Dz. U z 2017 r. poz. 238)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000238

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożenia przestepczością na tle seksualnym

Dotyczy: bezpieczeństwo, dyscyplinarna odpowiedzialność, prawo pracy

Zmieniono 3 marca 2018

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r., poz. 400)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920900450

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000400

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., nr. 277, poz. 2743, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042772743

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 279)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000279

Dotyczy: odznaczenia, ordery, prawo pracy

Zmieniono 3 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 190)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000190

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 73 ust. 11

Dotyczy: prawo pracy, urlop zdrowotny

Zmieniono 24 stycznia 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600278

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000232

Wydano na podstawie: art. 191 par. 3 i art. 195 par. 2 Kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, kodeks pracy, młodociani, prawo pracy

Zmieniono 1 września 2017

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000500580

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000678

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 984)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000984

Dotyczy: krajowy rejestr karny, prawo pracy

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001065

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000667

Wydano na podstawie: art. 35 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia

Dotyczy: kształcenie zawodowe, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 17 lipca 2017

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830380173

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001506

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110140067

Wydano na podstawie: art. 6 ust. 2b ustawy o archiwach

Dotyczy: akta osobowe, archiwa, budżet, prawo pracy

Zmieniono 30 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 r. poz. 709)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000709

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 6a ust. 12

Dotyczy: ocena pracy nauczyciela, prawo pracy, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U z 2002 r. nr 214, poz. 1808)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022141808

Wydano na podstawie: art. 191 par. 5 pkt 1,3 i 4 Kodeksu pracy

Dotyczy: kształcenie zawodowe, młodociani, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, prawo pracy

Zmieniono 31 marca 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042002047

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001509

Wydano na podstawie: art. 204 par. 1 i 3 Kodeksu pracy

Dotyczy: młodociani, prawo pracy

Zmieniono 10 marca 2017

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890590

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000209

Dotyczy: budżet, prawo pracy, zarządzanie kryzysowe

Zmieniono 20 lutego 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 52)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000052

Wydano na podstawie: art. 22 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2287)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002287

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 6a ust. 12

Dotyczy: ocena pracy nauczyciela, prawo pracy, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1023)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072451810

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001023

Wydano na podstawie: art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. 2015 r., poz. 659)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001049

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000659

Wydano na podstawie: art. 31 ust. 2 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000065

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050110086

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001488

Wydano na podstawie: art. 235 par. 2 Kodeksu pracy

Dotyczy: bezpieczeństwo, budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. nr 167)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167

Wydano na podstawie: art. 77 § 2 kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, podróż służbowa, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002067

Wydano na podstawie: art. 179 par. 4 i art. 229 par 8 Kodeksu pracy

Dotyczy: badania lekarskie, budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. nr 17, poz. 162, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020170162

Wydano na podstawie: art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 938)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000938

Wydano na podstawie: art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 741)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000741

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85 ustawy Karta Nauczyciela

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, postępowanie dyscyplinarne, prawo pracy

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2016 r. poz.956)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000956

Wydano na podstawie: art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 928)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000928

Wydano na podstawie: art. 22 ust. 12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: finanse publiczne, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1378)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001378

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85y ust. 10

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, prawo pracy, rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

Zmieniono 24 listopada 2016

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19670440220

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001534

Dotyczy: budżet, powszechny obowiązek obrony, prawo pracy

Zmieniono 18 października 2016

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 567)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830350163

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000567

Dotyczy: budżet, prawo pracy, społeczna inspekcja pracy


Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna