Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021 poz. 1930)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001930

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, karta nauczyciela

Zmieniono 26 października 2021

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002077

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002077

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102411616

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001542

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1366)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001366

Dotyczy: budżet, finanse publiczne

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1074 )

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001501

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001074

Wydano na podstawie: art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

Dotyczy: budżet, dotacje, finanse publiczne, podręczniki

Zmieniono 11 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. nr 167)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167

Wydano na podstawie: art. 77 § 2 kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, podróż służbowa, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 928)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000928

Wydano na podstawie: art. 22 ust. 12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: finanse publiczne, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna