Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz.1274)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001274

Wydano na podstawie: art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, podręczniki

Opublikowano 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000611

Wydano na podstawie: art. 61 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, kształcenie specjalne, podręczniki

Zmieniono 6 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000655

Wydano na podstawie: art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, podręczniki

Zmieniono 6 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 615)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000615

Wydano na podstawie: art. 113 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne, podręczniki

Zmieniono 6 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002425

Wydano na podstawie: art. 53 ust. 11

Dotyczy: budżet, dotacje

Zmieniono 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 2301)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002301

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 22ah ust. 8

Dotyczy: dotacje, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne, podręczniki, szkoły artystyczne

Zmieniono 23 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 875)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000875

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 14d ust. 10

Dotyczy: budżet, dotacje

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1074 )

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001501

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001074

Wydano na podstawie: art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

Dotyczy: budżet, dotacje, finanse publiczne, podręczniki

Zmieniono 11 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 12)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000012

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90 ust. 4g

Dotyczy: dotacje, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 11)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000011

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 80 ust. 7

Dotyczy: dotacje, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna