Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. z 2001 r., nr 52, 550)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010520550

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 42b ust. 3

Dotyczy: placówki zapewniające opiekę całodobową, praca w porze nocnej, schroniska dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, warunki do realizacji zadań szkoły, wynagrodzenia nauczycieli, zakłady poprawcze

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2264)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002264

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 30 ust. 7a

Dotyczy: schroniska dla nieletnich, wynagrodzenia nauczycieli, zakłady poprawcze

Zmieniono 31 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2017 r. poz. 487)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011241359

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000487

Wydano na podstawie: art. 95 par. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Dotyczy: schroniska dla nieletnich, statuty, zakłady poprawcze

Zmieniono 8 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2287)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002287

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 6a ust. 12

Dotyczy: ocena pracy nauczyciela, prawo pracy, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 628, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000628

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, przymus bezpośredni, resocjalizacja, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 19 sierpnia 2016

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 2004 r., nr 188, poz. 1947)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041881947

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 3

Dotyczy: organizacja roku szkolnego, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 8 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna