Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r., poz. 967)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350228

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000967

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, resocjalizacja

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001872

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71 ust. 1 pkt. 1

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę całodobową, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001606

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę całodobową, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r., nr 296, poz. 1755)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112961755

Wydano na podstawie: art. 81 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, resocjalizacja

Opublikowano 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 628, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000628

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, przymus bezpośredni, resocjalizacja, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 19 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna