Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) – data wejścia w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000391

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, Prawo oświatowe, art 120 ust.4

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 8 października 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001451

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 112 ust. 2

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 31 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1226, z późn. zm.) traci moc 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031321226

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 31 lipca 2017

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2016 r.poz.744, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000744

Dotyczy: statuty, wychowanie

Zmieniono 21 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1646)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001646

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: statuty, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r., nr 61, poz. 624, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: statuty

Zmieniono 31 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2017 r. poz. 487)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011241359

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000487

Wydano na podstawie: art. 95 par. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Dotyczy: schroniska dla nieletnich, statuty, zakłady poprawcze

Zmieniono 8 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych placówek (Dz. U. z 2005 r., nr 52, poz. 466)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050520466

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: placówki, statuty

Zmieniono 6 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 825)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030890825

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: biblioteki, doskonalenie nauczycieli, statuty

Zmieniono 6 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna