Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) – data wejścia w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000391

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, Prawo oświatowe, art 120 ust.4

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 8 października 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 r. poz. 744)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000744

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art 47 ust. 1 pkt 2

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1632) wchodzi w życie 1.09.2017 r.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001632

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 117 ust. 5

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001451

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 112 ust. 2

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 31 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1226, z późn. zm.) traci moc 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031321226

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 31 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 r., poz. 184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000184

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 2a

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000186

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000622

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 68a ust. 5

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zmieniono 18 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032272247

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 68b ust. 9

Dotyczy: akredytacja, kształcenie ustawiczne, placówki

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna