Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 741)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000741

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85 ustawy Karta Nauczyciela

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, postępowanie dyscyplinarne, prawo pracy

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2040)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002040

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85p ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, postępowanie dyscyplinarne, wynagrodzenia nauczycieli

Opublikowano 20 grudnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna