Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 957, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000957

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. poz. 1630)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001630

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. 2019 poz. 1663) – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001663

Wydano na podstawie: art. 115 ust. 1 ustawy o SIO

Dotyczy: SIO

Zmieniono 3 września 2019

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002159

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001900

Dotyczy: SIO

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1653 ze zm. )

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001653

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 628)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000628

Wydano na podstawie: art. 31 ust. 1 SIO

Dotyczy: SIO

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U z 2017 r. poz. 1399)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001399

Wydano na podstawie: art. 75 ustawy o SIO

Dotyczy: SIO

Zmieniono 24 lipca 2017

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171427

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000074

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001984

Wydano na podstawie: art. 23 ustawy o ewidencji ludności

Dotyczy: akta osobowe, dokumentacja przebiegu nauczania, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, pesel, SIO

Zmieniono 29 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna