Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653) – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001653

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Karta Nauczyciela Art 70d i Karta Nauczyciela, Art. 70a ust. 1

Dotyczy: biblioteki, budżet, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 23 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2018 r. poz. 2029)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002029

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 187 ust. 1

Dotyczy: akredytacja, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001842

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U z 2012 r. poz. 131)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131

Wydano na podstawie: art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: kształcenie nauczycieli, praktyka pedagogiczna, standardy kształcenia nauczycieli, szkolnictwo wyższe

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r., nr 1, poz. 5)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010010005

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 68 ust. 2

Dotyczy: budżet, kształcenie nauczycieli, urlop bezpłatny, urlop szkoleniowy

Zmieniono 19 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna