Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653) – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001653

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Karta Nauczyciela Art 70d i Karta Nauczyciela, Art. 70a ust. 1

Dotyczy: biblioteki, budżet, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 23 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)- wejście w życie 7.06.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001045

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, na podstawie art.188ust.1 ustawy zdnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe

Dotyczy: placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2018 r. poz. 2029)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002029

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 187 ust. 1

Dotyczy: akredytacja, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1356)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001356

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 36a ust. 1f, Art. 36a ust. 1g

Dotyczy: dyrektor, placówki artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna