Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001591

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 78 ust. 1

Dotyczy: akredytacja, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 3 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 430, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020460430

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 70a ust. 6

Dotyczy: biblioteki, budżet, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 22 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 227, poz. 2248, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032272248

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 77a ust. 11

Dotyczy: akredytacja, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 22 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1356)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001356

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 36a ust. 1f, Art. 36a ust. 1g

Dotyczy: dyrektor, placówki artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna