Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.1480 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001480

Dotyczy: cudzoziemcy, dokumentacja przebiegu nauczania, język polski, język urzędowy, postępowanie administracyjne

Zmieniono 22 lipca 2020

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) – data ogłoszenia 19.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001781

Dotyczy: ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne

Zmieniono 4 października 2019

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002096

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1133)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001133

Dotyczy: kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19660240151

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001314

Dotyczy: postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000620718

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021000908

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000283

Dotyczy: akty normatywne, postępowanie administracyjne, techniki prawodawcze

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001529

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001113

Dotyczy: postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne

Opublikowano 28 listopada 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna