Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 12134)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001465

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.2134)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002134

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) – wejście w życie 12.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001078

Wydano na podstawie: art. 13 ust. 22 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dotyczy: opieka, rodzina, świadczenie wychowawcze

Zmieniono 3 września 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna