Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 12134)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001465

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.2134)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002134

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) – wejście w życie 12.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001078

Wydano na podstawie: art. 13 ust. 22 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dotyczy: opieka, rodzina, świadczenie wychowawcze

Zmieniono 3 września 2019

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2220)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002220

Dotyczy: opieka, rodzina, świadczenia rodzinne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Tekst jednolity

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001508

Dotyczy: opieka, pomoc społeczna, rodzina

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 911)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000911

Dotyczy: kodeks wykroczeń, opieka, profilaktyka, wychowanie

Zmieniono 28 maja 2018

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000998

Dotyczy: opieka, piecza zastępcza, rodzina

Zmieniono 28 maja 2018

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000157

Dotyczy: opieka, rodzina

Opublikowano 27 lipca 2017

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000682

Dotyczy: opieka, rodzina, wychowanie

Zmieniono 31 marca 2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000210

Dotyczy: opieka, profilaktyka, stowarzyszenia, wychowanie

Zmieniono 5 lutego 2017

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001863

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000785

Dotyczy: opieka, rodzina

Zmieniono 9 stycznia 2017

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"(Dz. U. z 2011r., nr 209, poz. 1245)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

Dotyczy: niebieska karta, opieka, profilaktyka, wychowanie

Zmieniono 20 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna