Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r. poz. 279)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000279

Wydano na podstawie: art. 167 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: standardy kształcenia nauczycieli, szkolnictwo wyższe, tytuł zawodowy

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna