Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1793)

dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1793/1

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 2

Dotyczy: kształcenie zawodowe, podstawa programowa, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 października 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) – data wejścia w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000391

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, Prawo oświatowe, art 120 ust.4

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 8 października 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030060069

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 2140)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002140

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 95a

Dotyczy: bezpieczeństwo, kształcenie zawodowe, organizacja roku szkolnego, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 r. poz. 744)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000744

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art 47 ust. 1 pkt 2

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 2416)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002416

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 44zzzv

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, ocenianie, OKE

Zmieniono 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2356)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002356

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie zawodowe

Zmieniono 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000622

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002356

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 46 ust. 1

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie zawodowe

Zmieniono 23 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 89, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000089

Wydano na podstawie: art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle

Dotyczy: egzaminatorzy, egzaminy, kształcenie zawodowe, rzemiosło, wynagrodzenia

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890170092

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001285

Dotyczy: kształcenie zawodowe, rzemiosło

Zmieniono 22 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001451

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 112 ust. 2

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 31 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1226, z późn. zm.) traci moc 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031321226

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 31 lipca 2017

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001184

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001144

Dotyczy: badania lekarskie, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, zdrowie

Zmieniono 19 lipca 2017

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001065

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000667

Wydano na podstawie: art. 35 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia

Dotyczy: kształcenie zawodowe, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 17 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000188

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 10 ust. 5

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, ocenianie, OKE, podstawa programowa

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015 r., poz. 673)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000673

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzzv

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, ocenianie, OKE

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U z 2002 r. nr 214, poz. 1808)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022141808

Wydano na podstawie: art. 191 par. 5 pkt 1,3 i 4 Kodeksu pracy

Dotyczy: kształcenie zawodowe, młodociani, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, prawo pracy

Zmieniono 31 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 r., poz. 184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000184

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 2a

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002094

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 24 ust. 1

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie zawodowe

Zmieniono 24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2248)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002248

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 2a

Dotyczy: kształcenie zawodowe, podstawa programowa, szkoły artystyczne

Opublikowano 11 marca 2017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 594)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000594

Wydano na podstawie: art. 57 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, zawody regulowane

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2006)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002006

Wydano na podstawie: art. 13 ust. 6 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji w UE

Dotyczy: kształcenie zawodowe, kwalifikacje, zawody regulowane

Opublikowano 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1543)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001543

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 9f ust. 4

Dotyczy: kolegia pracowników służb społecznych, kształcenie zawodowe, kwalifikacje

Zmieniono 18 października 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna