Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971410943

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000379

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1106)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100450268

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001106

Dotyczy: kwalifikacje, prawo pracy, zawody regulowane

Zmieniono 3 marca 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 594)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000594

Wydano na podstawie: art. 57 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, zawody regulowane

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2006)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002006

Wydano na podstawie: art. 13 ust. 6 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji w UE

Dotyczy: kształcenie zawodowe, kwalifikacje, zawody regulowane

Opublikowano 20 grudnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna