Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971410943

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000379

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1106)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100450268

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001106

Dotyczy: kwalifikacje, prawo pracy, zawody regulowane

Zmieniono 3 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 2416)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002416

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 44zzzv

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, ocenianie, OKE

Zmieniono 11 stycznia 2018

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP z 2017 r. poz. 704)

monitorpolski.gov.pl/mp/2017/704/1

Wydano na podstawie: art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 21 lipca 2017

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001994

Dotyczy: kwalifikacje, sport, zdrowie

Zmieniono 19 lipca 2017

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001065

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000667

Wydano na podstawie: art. 35 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia

Dotyczy: kształcenie zawodowe, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 17 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1155)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001155

Wydano na podstawie: art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 20 czerwca 2017

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000064

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000986

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 24 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015 r., poz. 673)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000673

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzzv

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, ocenianie, OKE

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1022, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001022

Wydano na podstawie: art. 10 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: druki szkolne, kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, świadectwa, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 12 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 133)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000133

Wydano na podstawie: art. 110 ust. 1 ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 24 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 52)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000052

Wydano na podstawie: art. 22 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1204)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001204

Wydano na podstawie: art. 83 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5 (Dz. U z 2016 r. poz. 915)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000915

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 537)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000537

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1-4 (Dz. U. z 2016 r. poz. 520)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000520

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz.498)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000498

Wydano na podstawie: art. 85 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 594)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000594

Wydano na podstawie: art. 57 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, zawody regulowane

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. 2015 r., poz. 659)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001049

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000659

Wydano na podstawie: art. 31 ust. 2 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000065

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2006)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002006

Wydano na podstawie: art. 13 ust. 6 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji w UE

Dotyczy: kształcenie zawodowe, kwalifikacje, zawody regulowane

Opublikowano 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1543)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001543

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 9f ust. 4

Dotyczy: kolegia pracowników służb społecznych, kształcenie zawodowe, kwalifikacje

Zmieniono 18 października 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna