Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 )

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001283

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 165 ust. 16

Dotyczy: cudzoziemcy, polacy za granicą, rekrutacja

Zmieniono 24 lipca 2020

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz.U.2020 poz. 35)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000035

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1476)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001476

Wydano na podstawie: art. 287 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach

Dotyczy: cudzoziemcy, turystyka, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 22 lipca 2020

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.1480 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001480

Dotyczy: cudzoziemcy, dokumentacja przebiegu nauczania, język polski, język urzędowy, postępowanie administracyjne

Zmieniono 22 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. z 2011 r. nr 61, poz. 306)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110610306

Wydano na podstawie: art. 92 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

Dotyczy: cudzoziemcy, język polski

Zmieniono 13 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001453

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 94a ust. 6

Dotyczy: cudzoziemcy, polacy za granicą, rekrutacja

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi (Dz. U. z 1992 r., nr 85, 432)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920850432

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 95

Dotyczy: cudzoziemcy, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 52)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000052

Wydano na podstawie: art. 22 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 594)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000594

Wydano na podstawie: art. 57 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, zawody regulowane

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. 2015 r., poz. 659)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001049

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000659

Wydano na podstawie: art. 31 ust. 2 ustawy o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000065

Dotyczy: cudzoziemcy, kwalifikacje, prawo pracy

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.447, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000447

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art.93h

Dotyczy: cudzoziemcy, druki szkolne, polacy za granicą, świadectwa

Zmieniono 12 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna