Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 )

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001283

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 165 ust. 16

Dotyczy: cudzoziemcy, polacy za granicą, rekrutacja

Zmieniono 24 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001453

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 94a ust. 6

Dotyczy: cudzoziemcy, polacy za granicą, rekrutacja

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001248

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 20 zh ust. 4

Dotyczy: przechodzenie ucznia do innego typu szkoły, rekrutacja

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000686

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 20n ust. 10

Dotyczy: przechodzenie ucznia do innego typu szkoły, rekrutacja, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586

Wydano na podstawie: art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Dotyczy: rekrutacja

Zmieniono 24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U.z 2017 r. poz. 610)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000610

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art.162

Dotyczy: rekrutacja

Zmieniono 24 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna