Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1793)

dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1793/1

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 2

Dotyczy: kształcenie zawodowe, podstawa programowa, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 października 2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 1247)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001247

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, na podstawie art.47 ust.1a i 4a ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe

Dotyczy: ramowe plany nauczania, szkoły artystyczne

Opublikowano 14 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1193) obowiązuje od 1.09.2018 r.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001193

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1740)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001740

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 4, art. 11 ust. 2

Dotyczy: druki szkolne, szkoły artystyczne, świadectwa

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1330)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001330

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. poz. 2318)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002318

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 10a ust. 3

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, ocenianie, szkoły artystyczne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1763 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001763

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1161)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001161

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a,b,d,e i f

Dotyczy: ramowe plany nauczania, szkoły artystyczne, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1023)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001023

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 44zq

Dotyczy: ocenianie, placówki artystyczne, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 857 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000857

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1037)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001037

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 4, art. 11 ust. 2

Dotyczy: druki szkolne, szkoły artystyczne, świadectwa

Zmieniono 5 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1258 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001258

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001024

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zq

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, ocenianie, placówki artystyczne, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2474)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002474

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 7

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, szkoły artystyczne

Zmieniono 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 2301)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002301

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 22ah ust. 8

Dotyczy: dotacje, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne, podręczniki, szkoły artystyczne

Zmieniono 23 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002199

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6

Dotyczy: organizacja roku szkolnego, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1125)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001125

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 18 ust. 4

Dotyczy: szkoły artystyczne, typy szkół

Zmieniono 12 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2016 r.poz. 2306)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002306

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 9 ust. 3

Dotyczy: szkoły artystyczne, typy szkół

Zmieniono 12 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 977)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000977

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 82 ust. 1b

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, nadzór pedagogiczny, szkoły artystyczne, wymagania wobec szkół i placówek

Zmieniono 15 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1646)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001646

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: statuty, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000686

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 20n ust. 10

Dotyczy: przechodzenie ucznia do innego typu szkoły, rekrutacja, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 r. poz. 709)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000709

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 6a ust. 12

Dotyczy: ocena pracy nauczyciela, prawo pracy, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2248)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002248

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 2a

Dotyczy: kształcenie zawodowe, podstawa programowa, szkoły artystyczne

Opublikowano 11 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 12)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000012

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90 ust. 4g

Dotyczy: dotacje, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 11)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000011

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 80 ust. 7

Dotyczy: dotacje, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych(Dz. U. z 2016 r., poz. 1408)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001408

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 4, Art. 22 ust. 2 pkt 1

Dotyczy: ramowe plany nauczania, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 września 2016

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. z 2004 r., nr 226, poz. 2292, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042262292

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 1

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, nadzór pedagogiczny, placówki artystyczne, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 sierpnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1356)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001356

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 36a ust. 1f, Art. 36a ust. 1g

Dotyczy: dyrektor, placówki artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego (Dz. U. z 201o r., nr 61, poz. 381)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100610381

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 66 ust. 3

Dotyczy: indywidualny program lub tok nauki, szkoły artystyczne, uczeń zdolny

Zmieniono 26 listopada 2015

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 784)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000784

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 9 ust. 2

Dotyczy: kwalifikacje nauczycieli, szkoły artystyczne

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna