Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001289

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 9 ust. 2

Dotyczy: kwalifikacje nauczycieli

Zmieniono 15 września 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001597

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2019 poz. 1661) – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001661

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 62 ust. 4

Dotyczy: dyrektor, kwalifikacje nauczycieli

Zmieniono 3 września 2019

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 17.06.2016 r., poz. 21)

e-dziennik.men.gov.pl/index.php/225-porozumienie-poz-21-2016

Dotyczy: kwalifikacje nauczycieli, religia

Zmieniono 5 września 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091841436

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 36 ust. 3

Dotyczy: dyrektor, kwalifikacje nauczycieli

Zmieniono 6 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 784)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000784

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 9 ust. 2

Dotyczy: kwalifikacje nauczycieli, szkoły artystyczne

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna