Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001597

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2019 poz. 1661) – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001661

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 62 ust. 4

Dotyczy: dyrektor, kwalifikacje nauczycieli

Zmieniono 3 września 2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000694

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 63 ust. 20

Dotyczy: dyrektor

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001587

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 63 ust. 20

Dotyczy: dyrektor

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100600373

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 36a ust. 12

Dotyczy: dyrektor

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1827, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001827

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 9d ust. 14 i 15

Dotyczy: CKE, dyrektor, OKE

Zmieniono 5 września 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1356)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001356

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 36a ust. 1f, Art. 36a ust. 1g

Dotyczy: dyrektor, placówki artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091841436

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 36 ust. 3

Dotyczy: dyrektor, kwalifikacje nauczycieli

Zmieniono 6 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna