Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1258 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001258

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001024

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zq

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, ocenianie, placówki artystyczne, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. z 2004 r., nr 226, poz. 2292, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042262292

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 1

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, nadzór pedagogiczny, placówki artystyczne, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 sierpnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1356)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001356

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 36a ust. 1f, Art. 36a ust. 1g

Dotyczy: dyrektor, placówki artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna