Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1793)

dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1793/1

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 2

Dotyczy: kształcenie zawodowe, podstawa programowa, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 października 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 1679)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001679

Wydano na podstawie: art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Dotyczy: podstawa programowa

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001675

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 4 u

Dotyczy: doradztwo zawodowe, podstawa programowa

Zmieniono 3 września 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001055

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 8

Dotyczy: bezpieczeństwo, krajoznawstwo, podstawa programowa, sport, turystyka, wycieczki, zielone szkoły

Zmieniono 5 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 r. poz. 744)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000744

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art 47 ust. 1 pkt 2

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467) wejście w życie 1.09.2018 r.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000467

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g

Dotyczy: podstawa programowa

Opublikowano 20 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1627)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001627

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 13 ust. 3

Dotyczy: język regionalny, mniejszości etniczne, mniejszości narodowe, podstawa programowa

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 2

Dotyczy: podstawa programowa

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001322

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 28 ust. 3

Dotyczy: podstawa programowa, sport, wychowanie fizyczne

Opublikowano 17 lipca 2017

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 395, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990670756

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000395

Wydano na podstawie: art. 4 ust. 3 ustawy o planowaniu rodziny

Dotyczy: podstawa programowa, profilaktyka, wychowanie, wychowanie do życia w rodzinie

Zmieniono 10 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 1042)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001042

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, Art. 47 ust. 3 pkt 2

Dotyczy: podstawa programowa, polacy za granicą

Zmieniono 1 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000188

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 10 ust. 5

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, ocenianie, OKE, podstawa programowa

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r., nr 175, poz. 1042)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111751042

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 13a ust. 3

Dotyczy: podstawa programowa, sport, wychowanie fizyczne

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 r., poz. 184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000184

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 2a

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2248)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002248

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 2a

Dotyczy: kształcenie zawodowe, podstawa programowa, szkoły artystyczne

Opublikowano 11 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna