Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki (Dz.U. 2019 poz. 1194)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001194

Wydano na podstawie: na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171)

Dotyczy: wychowanie

Opublikowano 14 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001987

Dotyczy: kodeks postępowania karnego, profilaktyka, wychowanie

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000310

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2222)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. poz. 2137)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002137

Wydano na podstawie: art. 13 ust. 5

Dotyczy: profilaktyka, sport, wychowanie, wychowanie fizyczne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001030

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001030

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249 z późn. zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001249

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2018 r. poz. 214)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000214

Wydano na podstawie: art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Dotyczy: profilaktyka, resocjalizacja, wychowanie

Zmieniono 5 czerwca 2018

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 911)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000911

Dotyczy: kodeks wykroczeń, opieka, profilaktyka, wychowanie

Zmieniono 28 maja 2018

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 441)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19800070018

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000441

Dotyczy: barwy RP, flaga RP, godło RP, hymn RP, pieczęci państwowe, wychowanie

Zmieniono 3 marca 2018

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2016 r.poz.744, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000744

Dotyczy: statuty, wychowanie

Zmieniono 21 lipca 2017

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 395, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990670756

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000395

Wydano na podstawie: art. 4 ust. 3 ustawy o planowaniu rodziny

Dotyczy: podstawa programowa, profilaktyka, wychowanie, wychowanie do życia w rodzinie

Zmieniono 10 czerwca 2017

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960100055

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000957

Dotyczy: profilaktyka, wychowanie, zdrowie

Zmieniono 24 maja 2017

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000682

Dotyczy: opieka, rodzina, wychowanie

Zmieniono 31 marca 2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000210

Dotyczy: opieka, profilaktyka, stowarzyszenia, wychowanie

Zmieniono 5 lutego 2017

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"(Dz. U. z 2011r., nr 209, poz. 1245)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

Dotyczy: niebieska karta, opieka, profilaktyka, wychowanie

Zmieniono 20 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna