Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000310

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2222)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. poz. 2137)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002137

Wydano na podstawie: art. 13 ust. 5

Dotyczy: profilaktyka, sport, wychowanie, wychowanie fizyczne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030060069

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 2140)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002140

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 95a

Dotyczy: bezpieczeństwo, kształcenie zawodowe, organizacja roku szkolnego, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270857

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001263

Dotyczy: sport, turystyka, wychowanie fizyczne

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081240

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002016

Wydano na podstawie: art. 11

Dotyczy: bezpieczeństwo, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2361)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361

Dotyczy: sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Opublikowano 23 grudnia 2017

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1553)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330884

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001553

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1861)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001861

Dotyczy: sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001322

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 28 ust. 3

Dotyczy: podstawa programowa, sport, wychowanie fizyczne

Opublikowano 17 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r., nr 175, poz. 1042)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111751042

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 13a ust. 3

Dotyczy: podstawa programowa, sport, wychowanie fizyczne

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1241 z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241

Dotyczy: bezpieczeństwo, ratownictwo, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna