Oprócz bardziej pasywnych sposobów, takich jak przeglądanie stron WWW, umożliwiających młodzieży zdobywanie nowych informacji branżowych, coraz powszechniej wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie. Taka forma zdobywania wiedzy i kwalifikacji niesie za sobą duży potencjał. Elektroniczne ćwiczenia i testy to niejednokrotnie jedyna alternatywa dla osób, które z pewnych względów nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach. Dzięki komputerom osoby niepełnosprawne, opiekujące się dziećmi bądź osobami starszymi, mieszkające w małych miejscowościach i inni mają szansę na zdobycie potrzebnej wiedzy, umiejętności i nader wszystko odpowiednich informacji.

Aplikacja WOZ – Wstępna Orientacja Zawodowa

Jednym z programów. które mogą tu znaleźć zastosowanie jest aplikacja WOZ – Wstępna Orientacja Zawodowa warszawskiej firmy Premiere Multimedia. Dzięki jej zastosowaniu w krótkim czasie badany uczeń otrzymuje zestaw informacji przydatnych w planowaniu kariery zawodowej. Informacje te posłużą mu do dalszej, wnikliwej i szczegółowej analizy własnych zdolności i predyspozycji zawodowych. Skraca się czas niezbędny do wstępnego określenia charakterystyki ucznia. Dane uzyskane z badania zostaną zapisane w bazie i będą mogły być wykorzystane w dalszej pracy doradcy.

Po uruchomieniu programu wyświetlają się kolejne zadania poprzedzone poleceniem dla rozwiązującego. Rozwiązywanie zadań polega na wskazaniu (myszą) jednej spośród zaproponowanych odpowiedzi. W kilku zadaniach odpowiedź musi zostać wpisana ręcznie. Przejecie do następnego zadania następuje po wciśnięciu przycisku ekranowego. "Dalej".

Wyniki prezentowane są na ekranie w trakcie i po zakończeniu pracy z zadaniami testowymi.

Trafny wybór drogi zawodowej wymaga uwzględnienia wielu czynników. Należą do nich zainteresowania i preferencje (upodobania), ogólny poziom intelektualny i różne zdolności szczegółowe, kompetencje społeczne, cechy charakteru, aspiracje, właściwości temperamentu, sprawność ruchowa, stan zdrowia i kondycja fizyczna. Program umożliwia wstępną ocenę dwu spośród wymienionych aspektów: zainteresowań i kompetencji społecznych. Zainteresowania są tu rozumiane jako preferencje odnoszące się do różnego rodzaju czynności umysłowych. Przejawem tych preferencji jest upodobanie do wykonywania zadań wymagających danego rodzaju czynności. Wyróżnione tu rodzaje czynności umysłowych to:

 • operowanie słowami, które angażuje zdolności werbalne;
 • operowanie liczbami, angażujące zdolności liczbowe;
 • manipulowanie obiektami w wyobraźni i rozwiązywanie problemów technicznych, co wymaga zdolności przestrzennych i wiedzy technicznej;
 • analityczne spostrzeganie, co wymaga zdolności percepcyjnych i uwagi.

W pierwszej części programu uczeń rozwiązuje zadania angażujące różnego rodzaju czynności umysłowe i po każdej grupie zadań ocenia na skali pięciostopniowej satysfakcję z ich wykonywania. Satysfakcja ta jest wskaźnikiem jego preferencji. Przy ocenie uczeń dysponuje następującymi kategoriami: "zdecydowanie tak", "raczej tak", "trudno powiedzieć", "raczej nie", "zdecydowanie nie".

Pierwsza grupa, obejmująca 15 zadań, wiąże się z operowaniem słowami. Trzy z nich wymagają znalezienia synonimów spośród podanych wyrazów. W trzech następnych trzeba ocenić poprawność gramatyczną zdań. Kolejne trzy polegają na porządkowaniu wyrazów według alfabetu. Trzy następne wymagają płynnego tworzenia słów zgodnie z podaną regułą. W ostatnich trzech zadaniach uczeń ma wskazać prawidłowe znaczenia podanych wyrażeń frazeologicznych.

Drugą grupę stanowi dziewięć zadań liczbowych. Trzy pierwsze wymagają porównywania par liczb. Następne trzy polegają na wykonywaniu prostych działań arytmetycznych. W trzech ostatnich należy odgadywać zasady, na jakich oparte są podane szeregi liczb, i uzupełniać je.

Grupa trzecia składa się z dziewięciu zadań wymagających wyobraźni przestrzennej i wiedzy technicznej. W trzech pierwszych uczeń ma wskazywać lustrzane odbicia figur wzorcowych. W trzech następnych rozpoznaje sześciany, które powstaną z podanych siatek. Ostatnie trzy zadania wymagają rozwiązania pewnych problemów technicznych.

W czwartej grupie znajdują się zadania angażujące zdolności percepcyjne i uwagę. Trzy z nich wymagają znajdywania figur identycznych z wzorcowymi, a czwarte – różniące się formy od pozostałych.

Czas rozwiązywania zadań, z wyjątkiem ostatniego, jest nieograniczony: uczeń przechodzi do następnego zadania po rozwiązaniu poprzedniego lub rezygnacji z jego wykonywania.

Program zawiera wystarczającą próbkę zróżnicowanych zadań, aby umożliwić uczniowi zorientowanie się w ich charakterze i określenie swoich preferencji. Dla poszczególnego rodzaju preferencji i odpowiadających im zdolności podano przykłady zawodów, w których te preferencje i zdolności są szczególnie przydatne:

 • zdolności werbalne: prace, które wymagają sprawnego posługiwania się językiem znajomości słów i łatwości ich wydobywania z pamięci, dobrego opanowania reguł gramatycznych, rozumienia różnych zwrotów. Są to np. prace: dziennikarska, wydawnicza, literacka, korektorska, urzędnicza, prawnicza, nauczycielska, praca tłumacza;
 • zdolności liczbowe: prace wymagające ilościowego ujmowania zjawisk i sprawnego posługiwania się liczbami. Są to np. zawody związane z bankowością, księgowością, analityką ekonomiczno-finansowa, programowaniem komputerowym, statystyką. Zdolności liczbowe są szczególnie przydatne w studiowaniu nauk ścisłych (np. matematyki, informatyki) i ekonomicznych;
 • zdolności przestrzenne i wiedza techniczna: prace wymagające orientacji przestrzennej, trójwymiarowego widzenia przedmiotów, wyobrażania sobie ich przekształceń i przemieszczeń oraz posługiwania się wiedzą techniczną. Są to np. prace: inżyniera, technika, montera, architekta, konstruktora, mechanika, kierowcy zawodowego, geologa, projektanta urządzeń technicznych, projektanta wnętrz, odzieży lub wzornictwa przemysłowego, dekoratora;
 • zdolności percepcyjne i uwaga: prace wymagające spostrzegawczości, umiejętności zauważania szczegółów oraz koncentracji uwagi. Tego typu prace wykonują np.: kartograf, korektor, archiwista, pracownik rachunkowości, operator fotoskładu, poligraf, antykwariusz, archeolog, konserwator sztuki, technik farmacji, optyk, kontroler ruchu lotniczego, kierowca.

W odniesieniu do zadań najwyżej przez siebie ocenionych (odpowiedzi "zdecydowanie tak", a jeżeli takich nie ma to "raczej tak") uczeń otrzymuje informacje o odpowiednich pracach i zawodach oraz wymaganych w nich zdolnościach.

 

Program "ABSOLWENT – Szukam pracy... i ją znajduję"

Kolejny program warty omówienia to "ABSOLWENT – Szukam pracy ... i ją znajduję" – komputerowy poradnik dla wszystkich szukających i zmieniających pracę. Jest to multimedialny poradnik ukazujący najważniejsze zagadnienia związane z rynkiem pracy, zaadresowany ze szczególnym uwzględnieniem do absolwentów uczelni i szkół średnich starających się o tzw. pierwszą pracę.

Program w sposób kompleksowy omawia wszystkie etapy związane z szukaniem pracy: zaczynając od określenia własnych potrzeb i możliwości, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przez analizę różnych metod szukania pracy, opisy efektywnego uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej na prawnych aspektach zatrudnienia kończąc.

Wszystkie etapy zostały opracowane pod kątem praktycznego wykorzystania informacji i wskazówek w nich zawartych – z wykorzystaniem przykładów, omówieniem autentycznych sytuacji i problemów.

Znalezienie pracy to trudne zadanie, opisywany program ma służyć pomocą wszystkim zainteresowanym. Przewaga tego cyfrowego poradnika nad aktualnie dostępnymi propozycjami w formie książkowej, to:

 • atrakcyjny charakter prezentacji (lektor, ilustracje),
 • praktyczne narzędzia: testy, kwestionariusze,
 • możliwość zdiagnozowania własnych predyspozycji,
 • gotowe do użycia wzorce dokumentów i pism z komentarzem,
 • symulacje rozmowy kwalifikacyjnej,
 • szybki dostęp do najważniejszych fragmentów poradnika,
 • praktyczny, adresowany do polskich odbiorców, materiał dydaktyczny.

Dodatkowo dołączone są do programu bogate moduły zewnętrzne: bazy dokumentów wzorcowych z komentarzami i przykładami autentycznych pism aplikacyjnych, zapisy autentycznych rozmów kwalifikacyjnych, słowniczek terminów przydatnych przy analizie ogłoszeń i uczestnictwie w postępowaniu rekrutacyjnym i wiele innych związanych z szukaniem pracy.

 

czytaj dalej

 

Wróć