Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Kryteria przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

 

Przepisy prawne dotyczące promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Postawa prawna edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia

Podstawa programowa: www.metis.pl/aktyprawne/Itemid,453/task,tag/id,3/tag,125/

Ramowe plany nauczania: www.metis.pl/aktyprawne/Itemid,453/task,tag/id,3/tag,136/

Wychowanie fizyczne: www.metis.pl/aktyprawne/Itemid,453/task,tag/id,3/tag,57/

W dniu 23 listopada 2009 r. podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży. W treści Porozumienia zapisano m.in.:

 • zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, w tym programu Szkoły dla Zdrowia Europy,
 • upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym,
 • prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie,
 • umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej,
 • propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

 

W załączeniu:

 

 

Warunki wstępne

Szkołę/przedszkole/placówkę, która chce zostać przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinna cechować:

 • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole/przedszkolu/placówce i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji szkoły/przedszkola/placówki oraz zawarte w jej dokumentacji,
 • otwartość na zmiany,
 • przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora szkoły/przedszkola/placówki, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
 • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis kryteriów przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zebrany w formie chronologicznej.

 

 

Okres przygotowawczy (minimum 6 miesięcy)

W tym okresie:

 1. Dyrektor szkoły/przedszkola/placówki powołuje szkolnego/przedszkolnego koordynatora (lidera) promocji zdrowia. O zadaniach, statusie i cechach szkolnego/przedszkolnego koordynatora promocji zdrowia może Pani/Pan przeczytać tutaj.
 2. Dyrektor szkoły/przedszkola/placówki powołuje szkolny/przedszkolny zespół promocji zdrowia. O składzie i zadaniach tego zespołu promocji zdrowia może Pani/Pan przeczytać przeczytać tutaj.
 3. Dyrektor szkoły/przedszkola/placówki zgłasza szkołę/przedszkole/placówkę do udziału w projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
  Formularz zgłoszeniowy może Pani/Pan znaleźć znaleźć tutaj.
 4. Szkolny/przedszkolny koordynator wraz ze szkolnym/przedszkolnym zespołem uczestniczy w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.
  Harmonogram szkoleń dla koordynatorów i członków zespołu jest publikowana na stronie projektu. Informację o zawieszeniu tego harmonogramu na stronie projektu jest przesyłana placówce pod adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Szkolny/przedszkolny koordynator przeprowadza zajęcia warsztatowe dla rady pedagogicznej oraz zapoznaje radę rodziców i - w przypadku szkół – samorząd uczniowski z koncepcją, strategią i modelem tworzenia szkoły/przedszkola promującego zdrowie.
 6. Rada pedagogiczna – po konsultacjach z samorządem uczniowskim oraz radą rodziców (jeśli funkcjonują w szkole) – podejmuje uchwałę o przystąpieniu do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
 7. Szkoła/przedszkole/placówka podejmuje systemowe działania w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja.
  Działania te powinny być uwzględnione w dokumentacji szkolnej/przedszkolnej/placówki.
 8. W okresie przygotowawczym koordynator wraz ze szkolnym/przedszkolnym zespołem (w oparciu o diagnozę wstępną oraz wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń):
 9. Szkolny/przedszkolny koordynator przedstawia program promocji zdrowia radzie pedagogicznej.
  Rada pedagogiczna w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców zatwierdza ten program do realizacji.

 

 

Okres kandydacki (minimum 1 rok szkolny/2 semestry)

Za datę rozpoczęcia okresu kandydackiego przyjmujemy datę zatwierdzenia szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia przez radę pedagogiczną.

W tym okresie:

 1. Szkoła/przedszkole/placówka składa koordynatorowi wojewódzkiemu:
  • Szkolny/przedszkolny program promocji zdrowia,
  • roczny harmonogram (szczegółowy plan pracy,
  • pisemną deklarację o gotowości przystąpienia społeczności szkolnej/przedszkolnej do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, podpisaną przez:
   • dyrektora szkoły/przedszkola/placówki,
   • co najmniej 60 proc. nauczycieli (w tym opiekuna samorządu uczniowskiego),
   • co najmniej 2 przedstawicieli pracowników administracyjno – technicznych,
   • przedstawicieli samorządu uczniowskiego,
   • pielęgniarkę (jeśli pracuje w szkole/przedszkolu/placówce),
   • przewodniczącego rady rodziców.

W sprawie oceny formalnej i merytorycznej przesłanych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy po około dwóch tygodniach od ich przesłania.

Dokumentacja projektu

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie przesyłane do wojewódzkiego koordynatora powinny zawierać na stronie tytułowej następujące dane:

 • nazwa dokumentu (program na lata..., harmonogram na rok..., raport za rok..., etc.),
 • pełna nazwa szkoły/placówki,
 • dokładny adres z kodem pocztowym,
 • nr telefonu, nr faksu,
 • adres strony www,
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora (lub osoby do kontaktu w sprawie tego dokumentu) wraz z numerem telefonu (najlepiej nr komórki).

Wszystkie dokumenty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej – jako załącznik do e-maila – pod adres  – zapisane w formacie Word, pdf lub jpg.
Oryginały dokumentów pozostają w szkole/przedszkolu/placówce i są dostępne do wglądu.

 

Temat e-maila i prawidłowe nazywanie załączników.

 

Proszę zapisywać dokument pod nazwą i wpisywać temat e-maila stosując się do poniższych zaleceń:

 1. Nazwa załącznika powinna zawierać:
  • rodzaj dokumentu (program, harmonogram, raport) i jego kolejny numer,
  • skrót od nazwy placówki wraz z numerem placówki (p=przedszkole, sp=szkoła podstawowa, g=gimnazjum, zs-zespół szkół, lo=liceum ogólnokształcące, sosw=specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp). Jeśli placówka nie ma numeru, proszę go nie wpisywać.
  • miejscowość, w której znajduje się placówka.
 2. W nazwie dokumentu proszę stosować podkreślniki dolne przy oddzielaniu części składowych nazwy.

 

Przykład
Program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program1_sp99_Wilkowyje

Kolejny program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program2_sp99_Wilkowyje

Harmonogram na drugi rok realizacji programu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Nowakowie ma być zapisany jako: harmonogram2_p1_Nowakowo

Raport z trzeciego roku realizacji programu Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Pacanowie ma być zapisany jako: raport3_zsz7_Pacanowo

 1. Szkoła/przedszkole/placówka realizuje zatwierdzony szkolny/przedszkolny program promocji zdrowia przez co najmniej jeden rok szkolny lub dwa kolejne semestry.
 2. Szkoła/przedszkole/placówka stale monitoruje samopoczucie przedstawicieli różnych grup społeczności szkolnej/przedszkolnej (badanie stopnia ich zadowolenia ze szkoły/przedszkola/placówki).
 3. Szkolny/przedszkolny koordynator wraz ze szkolnym/przedszkolnym zespołem uczestniczy w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

 

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Przyjęcie do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Nadanie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Po upływie okresu przygotowawczego oraz kandydackiego wojewódzki koordynator wraz z wojewódzkim zespołem koordynującym przyjmują szkołę/placówkę do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła/placówka zastaje przyjęta do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz otrzymuje Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Warunkiem przyjęcia do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest:

 1. Złożenie następującej dokumentacji:
  • pisemnej deklaracji,
  • podjętej uchwały rady pedagogicznej (kopia z dziennika protokołów),
  • szkolnego programu promocji zdrowia szkoły/placówki (3. lub 5. letniego),
  • harmonogramu działań (szczegółowego planu pracy) na dany rok szkolny, napisanego w oparciu o szkolny program promocji zdrowia,
  • raportu z podjętych działań (lub inaczej sprawozdania z realizacji szczegółowego planu pracy) po roku realizacji zatwierdzonego programu. O wymogach formalnych dotyczących zawartości raportu może Pani/Pan przeczytać tutaj.
   Pomocna w napisaniu raportu może być ewaluacja programu. Listę wskaźników do oceny jakości szkolnych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej znajdą Państwo tutaj.
  • kart obecności na zajęciach – dotyczy koordynatora oraz członków szkolnego zespołu wymienionych w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Hospitacja szkoły przez koordynatora wojewódzkiego lub zespół koordynujący.

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikat jest przyznawany po okresie 3 miesięcy od daty złożenia wymaganej dokumentacji.

Certyfikat nadawany jest na okres trzech lat. Po tym okresie szkoła może ubiegać się ponownie o jego nadanie – patrz Prolongata.

W tym okresie szkoła/placówka realizuje szkolny program promocji zdrowia, a po zakończeniu każdego roku szkolnego przesyła koordynatorowi wojewódzkiemu raport z realizacji programu.

Certyfikat ten upoważnia do ubiegania się o:

 • Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (ścieżka A) lub
 • Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka B) lub
 • Prolongatę Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – kontynuacja (ścieżka C).

 

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Przyjęcie do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Nadanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie/Przedszkola Promującego Zdrowie – obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Po upływie okresu przygotowawczego oraz kandydackiego wojewódzki koordynator wraz z wojewódzkim zespołem koordynującym przyjmują szkołę/przedszkole/placówkę do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła/przedszkole/placówka zastaje przyjęta do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz otrzymuje odpowiednio Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie lub Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie lub Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie.

Przyjęcie do Sieci i wręczenie Certyfikatu odbywa się na pisemny wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.
Uprzejmie prosimy o kontakt ze strony dyrektora szkoły/przedszkola/placówki w celu ustalenia daty wręczenia Certyfikatu.
Uroczystość wręczenia Certyfikatu odbywa się zawsze na terenie szkoły/przedszkola/placówki z udziałem przedstawicieli społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz zaproszonych gości i ma uroczysty charakter.

Warunkiem przyjęcia do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest:

 1. Złożenie następującej dokumentacji:
  • formalnego pisemnego wniosku dyrektora szkoły/przedszkola/placówki o przyznanie odpowiedniego Certyfikatu,
  • pisemnej deklaracji gotowości przystąpienia społeczności szkolnej/przedszkolnej do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie (vide Okres kandydacki),
  • podjętej uchwały rady pedagogicznej o przystąpieniu do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie (kopia z dziennika protokołów),
  • szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia szkoły/przedszkola/placówki (3. letniego),
  • harmonogramu działań (szczegółowego planu pracy) na dany rok szkolny, napisanego w oparciu o szkolny/przedszkolny program promocji zdrowia,
  • raportu z podjętych działań (lub inaczej sprawozdania z realizacji szczegółowego planu pracy) po roku realizacji zatwierdzonego programu. O wymogach formalnych dotyczących zawartości raportu może Pani/Pan przeczytać tutaj,
  • pisemnej informacji o szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, w których brali udział przedstawiciele szkoły/przedszkola/placówki w ostatnim roku szkolnym.
 2. Hospitacja szkoły/przedszkola/placówki przez koordynatora wojewódzkiego lub zespół koordynujący.
Dokumentacja projektu

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie przesyłane do wojewódzkiego koordynatora powinny zawierać na stronie tytułowej następujące dane:

 • nazwa dokumentu (program na lata..., harmonogram na rok..., raport za rok..., etc.),
 • pełna nazwa szkoły/placówki,
 • dokładny adres z kodem pocztowym,
 • nr telefonu, nr faksu,
 • adres strony www,
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora (lub osoby do kontaktu w sprawie tego dokumentu) wraz z numerem telefonu (najlepiej nr komórki).

Wszystkie dokumenty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej – jako załącznik do e-maila – pod adres  – zapisane w formacie Word, pdf lub jpg.
Oryginały dokumentów pozostają w szkole/przedszkolu/placówce i są dostępne do wglądu.

 

Temat e-maila i prawidłowe nazywanie załączników.

 

Proszę zapisywać dokument pod nazwą i wpisywać temat e-maila stosując się do poniższych zaleceń:

 1. Nazwa załącznika powinna zawierać:
  • rodzaj dokumentu (program, harmonogram, raport) i jego kolejny numer,
  • skrót od nazwy placówki wraz z numerem placówki (p=przedszkole, sp=szkoła podstawowa, g=gimnazjum, zs-zespół szkół, lo=liceum ogólnokształcące, sosw=specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp). Jeśli placówka nie ma numeru, proszę go nie wpisywać.
  • miejscowość, w której znajduje się placówka.
 2. W nazwie dokumentu proszę stosować podkreślniki dolne przy oddzielaniu części składowych nazwy.

 

Przykład
Program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program1_sp99_Wilkowyje

Kolejny program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program2_sp99_Wilkowyje

Harmonogram na drugi rok realizacji programu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Nowakowie ma być zapisany jako: harmonogram2_p1_Nowakowo

Raport z trzeciego roku realizacji programu Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Pacanowie ma być zapisany jako: raport3_zsz7_Pacanowo

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie lub Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie lub Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikat jest przyznawany po okresie 3 miesięcy od daty złożenia wymaganej dokumentacji.

Certyfikat nadawany jest na okres trzech lat.

W okresie tych 3 lat szkoła/przedszkole/placówka kontynuuje realizację szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia (realizuje 2. i 3. rok programu i 1 rok nowego trzyletniego programu), a po zakończeniu każdego roku realizacji przesyła koordynatorowi wojewódzkiemu raport z realizacji programu.

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie upoważnia szkoły do ubiegania się o:

 • Certyfikat Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka A)lub
 • Prolongatę Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka B).

Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie upoważnia przedszkola do ubiegania się o:

 • Prolongatę Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka B).

 

Szkoła Promująca Zdrowie

Ścieżka A
Nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

 

UWAGA!!! WSZYSTKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ SZKOŁY O KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROSZĘ PRZESYŁAĆ W DWÓCH EGZEMPLARZACH W WERSJI PAPIEROWEJ.

 

W chwili obecnej dostępne są procedury autoewaluacji TYLKO dla szkół.
Trwają prace nad narzędziami dla przedszkoli.
Niestety nie ma również narzędzi dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz szkół policealnych.

Archiwalna wersja ścieżki A: www.metis.pl/content/view/461/42/

Bez zmian: od 1 stycznia 2016 r. – obowiązuje nowa wersja Ścieżki A.

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1992 r. W okresie minionych lat, w wyniku zdobywania nowych doświadczeń oraz zmian dokonujących się w Europie i w Polsce, program ten ewoluował i był modyfikowany. W latach 1992-2005 wykorzystywano w nim model SzPZ opracowany w czasie 3-letniego projektu pilotażowego (1992-1995), jego podstawą był raport WHO Zdrowa szkoła. W 2006 r. przygotowano nowy polski model i standardy SzPZ oraz narzędzia do ich autoewaluacji.

W latach 2014-2015 r. dokonano ich modyfikacji w związku ze zmianami w systemie edukacji (zmiany te dotyczyły miejsca edukacji zdrowotnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz nadzoru pedagogicznego).

Zmodyfikowane narzędzia do autoewaluacji działań obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

UWAGA!!! Szkoły, które przeprowadziły procedurę autoewaluacji w oparciu o model poprzednio obowiązujący są uprawnione do składania pełnej dokumentacji po raz ostatni w sesji letniej 2016 r.

Celem autoewaluacji jest sprawdzanie, w jakim stopniu szkoła osiąga cele określone w polskiej koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie. Uzyskane w wyniku autoewaluacji dane powinny stanowić podstawę do refleksji i planowania dalszych działań dla rozwoju SzPZ, wyboru kolejnych problemów priorytetowych.

Przeprowadzenie autoewaluacji umożliwia szkole podjęcie starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Proponowane narzędzia mogą być także wykorzystywane, w całości lub w części, w diagnozie stanu wyjściowego przez szkoły, które zamierzają podjąć działania dla tworzenia SzPZ, a także przez szkoły, które są na różnych etapach jej tworzenia.

Opracowanie pt. Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie. Metody i narzędzia zawiera informacje o definicji, modelu i standardach Szkoły Promującej Zdrowie. Ponadto, zamieszczone są w nim informacje o zasadach przeprowadzenia badań edukacyjnych oraz materiały do ich przeprowadzenia: instrukcje, kwestionariusze ankiet, arkusze, wzór raportu końcowego z ewaluacji.

Przekazując je do użytku szkół mamy świadomość, że nie ustrzegłyśmy się błędów i niedociągnięć oraz że dokonanie pełnej autoewaluacji jest zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym. Zachęcamy jednak szkoły do podjęcia się tego zadania. Doświadczenia, uwagi i propozycje posłużą do zmodyfikowania i poprawienia obecnej wersji materiałów.

Zespół ds. promocji zdrowia – Pracownia Promocji Zdrowia ORE w Warszawie

 

Procedura nadawania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Cele

Ustanowienie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, zwanego dalej krajowym certyfikatem, ma na celu:

 1. Uznanie i docenienie długofalowych, systemowych działań szkół, zgodnych z przyjętą w Polsce koncepcją i standardami SzPZ.
 2. Wspomaganie rozwoju programu SzPZ w Polsce, jako ważnego elementu polityki państwa i działań oddolnych dla poprawy jakości edukacji, stanu zdrowia ludności oraz budowania demokratycznego społeczeństwa.
 3. Upowszechnianie doświadczeń, osiągnięć SzPZ i przykładów dobrej praktyki na terenie całego kraju oraz inicjowanie współpracy między szkołami w tym zakresie.

 

Okres ważności Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Certyfikat przyznawany jest szkole na okres 5 lat. Po upływie tego okresu szkoła może starać się ponownie o jego nadanie.

 

Warunki ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

O przyznanie krajowego certyfikatu może ubiegać się szkoła, która spełniła następujące warunki:

 1. w koncepcji pracy szkoły ma wpisane działania z zakresu promocji zdrowia;
 2. jest członkiem wojewódzkiej sieci SzPZ i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej od 3 lat;
 3. prowadzi podstronę internetową pn. Szkoła promująca zdrowie i na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące działań prowadzonych w zakresie tworzenia SzPZ. Zamieszcza opis najważniejszych działań szkoły wraz z określeniem standardu, który jest realizowany poprzez to działanie. Dokonuje aktualizacji strony przynajmniej raz na semestr.

 

Zasady ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła, która ubiega się o nadanie krajowego certyfikatu powinna:

 1. dokonać autoewaluacji swoich działań w zakresie standardów SzPZ z wykorzystaniem załączonych poniżej metod i narzędzi,
 2. dokonać publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawić sukcesy oraz wskazać problemy wymagające rozwiązania. (Formę i zakres tej prezentacji ustala szkoła. Powinny w niej uczestniczyć osoby spoza danej szkoły: koordynator wojewódzki lub inny przedstawiciel wojewódzkiego zespołu wspierającego, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej, władze oświatowe, przedstawiciele innych placówek);
 3. złożyć dokumentację, wskazaną we wniosku, do wojewódzkiego koordynatora w odpowiednim terminie podanym w harmonogramie;
 4. otrzymać rekomendację wojewódzkiego koordynatora.

 

Zasady nadawania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

 1. Krajowy Certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (zwanej dalej kapitułą) działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły określa jej regulamin organizacyjny.
 3. Certyfikat nadawany jest na okres 5 lat. Po tym okresie szkoła może ubiegać się o ponowne jego nadanie zgodnie z obowiązującą procedurą.

Informacje o szkołach, które uzyskały krajowy certyfikat zamieszczane są na stronie ORE.

 

Zadania wojewódzkich koordynatorów sieci Szkół Promujących Zdrowie

 1. Wojewódzki Koordynator po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłaną dokumentacją, udziela rekomendacji szkole ubiegającej się o nadanie krajowego certyfikatu.
  Podstawą do udzielenia rekomendacji jest:
  1. analiza treści zawartych w przekazanym Wniosku o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie wraz ze wszystkimi załącznikami;
  2. ocena dotychczasowych działań szkoły, jej osiągnięć, zaangażowania w prace sieci SzPZ, współdziałania z innymi szkołami itd.;
  3. opinia koordynatora powiatowego lub miejskiego w województwach, w których istnieją takie sieci SzPZ.

  Po udzieleniu szkole rekomendacji wojewódzki koordynator, powiadamia o tym dyrektora i swoją decyzję zapisuje w formularzu Wniosku, wraz z merytorycznym uzasadnieniem (punkt III formularza Wniosku). Pełną dokumentację szkoły wojewódzki koordynator przesyła do Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE.

 2. W przypadku wątpliwości, wojewódzki koordynator przeprowadza rozmowę z dyrektorem lub szkolnym koordynatorem i w razie potrzeby doradza szkole wprowadzenie wskazanych przez siebie zmian lub poprawek w dokumentacji. Po wypełnieniu zaleceń wojewódzkiego koordynatora szkoła może ponownie ubiegać się o uzyskanie jego rekomendacji.
 3. W przypadku odmowy udzielenia rekomendacji wojewódzki koordynator uzasadnia na piśmie swą decyzję i przekazuje ją do wiadomości dyrektora szkoły.

 

Harmonogram prac związanych z nadawaniem Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie

 1. Wnioski o nadanie krajowego certyfikatu rozpatrywane są przez kapitułę dwa razy w roku. Ustala się następujące terminy:
  1. Semestr pierwszy każdego roku szkolnego:
   • do 15 grudnia szkoły składają formularz wniosku wraz z załącznikami do wojewódzkiego koordynatora,
   • do 15 stycznia wojewódzcy koordynatorzy przesyłają do ORE wnioski szkół ubiegających się o nadanie krajowego certyfikatu wraz z rekomendacją,
   • do 15 lutego odbywa się posiedzenie kapituły.
  2. Semestr drugi każdego roku szkolnego:
   • do 30 maja szkoły składają formularz wniosku wraz z załącznikami do wojewódzkiego koordynatora,
   • do 30 czerwca wojewódzcy koordynatorzy przesyłają do ORE wnioski szkół ubiegających się o nadanie Krajowego Certyfikatu wraz z rekomendacją,
   • do 15 września odbywa się posiedzenie kapituły,
   • do 30 października przewodniczący kapituły przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej listę szkół rekomendowanych przez kapitułę do nadania krajowego certyfikatu.
 2. Minister Edukacji Narodowej przedstawia przewodniczącemu kapituły termin wręczenia certyfikatów. Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE zawiadamia szkoły o terminie uroczystości. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbywa się 1 raz w roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Definicja

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

W załączeniu:

Publikacja Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie. Metody i narzędzia (1.26 MB)

Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie: kwestionariusze ankiet, arkusze zbiorcze, wzór raportu końcowego z autoewaluacji (598 KB)

Wniosek o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (309 KB)

Matryca do kodowania wyników (106.5 KB)
Uwaga maksymalna liczba ankiet, które można wpisać do arkusza wynosi dla każdej z grup badanych 100 (słownie: sto)

Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia (5.77 MB)

 

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Ścieżka B
Nadanie Certyfikatu 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Dotyczy szkół/placówek, które nie chcą/nie są gotowe ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

Po upływie minimum 3 lat przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie- licząc od daty przyznania Certyfikatu – szkoła/placówka może ubiegać się o Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Dotyczy to szkół i placówek, które z różnych względów nie są gotowe ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

W załączeniu znajdziecie Państwo elektroniczną wersję periodyku Zeszyt Nr 11: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkołach pt. Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie, wydanego przez Pracownię Promocji Zdrowia przy Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie – Krajowego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Publikacja ta zawiera pełny opis standardów oraz procedury autoewaluacji.

Nadanie 2. stopnia Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie następuje po przeprowadzeniu przez szkołę/placówkę procedury tzw. autoewaluacji w zakresie jednego standardu wybranego przez szkołę/placówkę, z wyłączeniem standardu piątego.

Autoewaluacji dokonuje się przy użyciu zamieszczonych w publikacji narzędzi (ankiet, kwestionariuszy) oraz analizy dokumentacji dot. realizowanych przez szkołę programów z zakresu promocji zdrowia.

W załączeniu publikujemy arkusze zbiorcze oraz raporty z autoewaluacji w zakresie wszystkich pięciu standardów w formacie programu MS Word – do pobrania i wypełnienia.
Uwaga! W standardzie czwartym nie ma arkusza zbiorczego.

 

Uwaga przedszkola!
W załączeniu publikujemy Narzędzia do autoewaluacji w przedszkolu promującym zdrowie wypracowane z nauczycielami przedszkoli przez dr n. hum. Agnieszkę Leszcz-Krysiak.
Do pobrania: wersja PDF lub wersja MS Word.

 

Nadanie 2. stopnia Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie następuje po przeprowadzeniu przez szkołę/placówkę procedury tzw. autoewaluacji w zakresie wybranego standardu/wybranych standardów, tzn.:

 • standardu pierwszego i drugiego LUB
 • standardu trzeciego LUB
 • standardu czwartego.

 

Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Warunkiem otrzymania Certyfikatu 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest:

 1. Złożenie następującej dokumentacji:
  • pisemnego wniosku o przyznanie Certyfikatu 2. stopnia w załączeniu,
  • szkolnego programu promocji zdrowia szkoły/placówki (3. lub 5. letniego),
  • harmonogramów działań (szczegółowych planów pracy) za okres trzech lat, napisanych w oparciu o szkolny program promocji zdrowia,
  • raportów z podjętych działań (lub inaczej sprawozdań z realizacji szczegółowych planów pracy),
  • rekomendacji szkoły/placówki,
  • raportu z ewaluacji w zakresie standardu wybranego przez szkołę/placówkę wraz z arkuszami zbiorczymi - uwaga: w standardzie czwartym nie ma arkuszy zbiorczych,
  • kopii zaświadczeń o ukończeniu szkoleń organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach dla koordynatora oraz członków szkolnego zespołu.
 2. Hospitacja szkoły przez koordynatora wojewódzkiego lub zespół koordynujący.

Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikat jest przyznawany po okresie 3 miesięcy od daty złożenia wymaganej dokumentacji.

Certyfikat nadawany jest na okres trzech lat.

W tym okresie szkoła/placówka realizuje szkolny program promocji zdrowia, a po zakończeniu każdego roku szkolnego przesyła koordynatorowi wojewódzkiemu raport z realizacji programu.

Certyfikat ten upoważnia do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (ścieżka A).

W przypadku ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie szkoła/placówka dokonuje autoewaluacji z wyłączeniem standardu, który badała przy ubieganiu się o Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

W załączeniu:

 

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Ścieżka B
Prolongata Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie zmian: www.metis.pl/content/view/2568/40/

Dotyczy Prolongaty Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i Prolongaty Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Po upływie terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie szkoła/przedszkole/placówka może ubiegać się o Prolongatę Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Warunki otrzymania prolongaty Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie pokrywają się z warunkami ubiegania się o ten Certyfikat po raz pierwszy.

Warunkiem otrzymania prolongaty jest:

 1. Złożenie następującej dokumentacji:
  1. za okres ważności poprzedniego Certyfikatu (TYLKO W PRZYPADKU, JEŻELI DOKUMENTY TE NIE ZOSTAŁY ZŁOŻONE WCZEŚNIEJ):
   • szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia szkoły/przedszkola//placówki (już zrealizowanego),
   • harmonogramów działań (szczegółowego planu pracy),
   • raportów z podjętych działań (lub inaczej sprawozdania z realizacji szczegółowego planu pracy),
   • pisemnej informacji o szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, w których brali udział przedstawiciele szkoły/przedszkola/placówki w ostatnim roku szkolnym oraz
  2.  
   • formalnego pisemnego wniosku dyrektora szkoły/przedszkola/placówki o przyznanie Prolongaty odpowiedniego Certyfikatu,
   • aktualnie realizowanego szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia szkoły/przedszkola/placówki (3. letniego),
   • aktualnie realizowanego harmonogramu działań (szczegółowego planu pracy) na dany rok szkolny, napisanego w oparciu o szkolny/przedszkolny program promocji zdrowia.
 2. Hospitacja szkoły/przedszkola/placówki przez koordynatora wojewódzkiego lub zespół koordynujący.

 

Dokumentacja projektu

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie przesyłane do wojewódzkiego koordynatora powinny zawierać na stronie tytułowej następujące dane:

 • nazwa dokumentu (program na lata..., harmonogram na rok..., raport za rok..., etc.),
 • pełna nazwa szkoły/placówki,
 • dokładny adres z kodem pocztowym,
 • nr telefonu, nr faksu,
 • adres strony www,
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora (lub osoby do kontaktu w sprawie tego dokumentu) wraz z numerem telefonu (najlepiej nr komórki).

Wszystkie dokumenty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej – jako załącznik do e-maila – pod adres  – zapisane w formacie Word, pdf lub jpg.
Oryginały dokumentów pozostają w szkole/przedszkolu/placówce i są dostępne do wglądu.

 

Temat e-maila i prawidłowe nazywanie załączników.

 

Proszę zapisywać dokument pod nazwą i wpisywać temat e-maila stosując się do poniższych zaleceń:

 1. Nazwa załącznika powinna zawierać:
  • rodzaj dokumentu (program, harmonogram, raport) i jego kolejny numer,
  • skrót od nazwy placówki wraz z numerem placówki (p=przedszkole, sp=szkoła podstawowa, g=gimnazjum, zs-zespół szkół, lo=liceum ogólnokształcące, sosw=specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp). Jeśli placówka nie ma numeru, proszę go nie wpisywać.
  • miejscowość, w której znajduje się placówka.
 2. W nazwie dokumentu proszę stosować podkreślniki dolne przy oddzielaniu części składowych nazwy.

 

Przykład
Program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program1_sp99_Wilkowyje

Kolejny program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program2_sp99_Wilkowyje

Harmonogram na drugi rok realizacji programu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Nowakowie ma być zapisany jako: harmonogram2_p1_Nowakowo

Raport z trzeciego roku realizacji programu Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Pacanowie ma być zapisany jako: raport3_zsz7_Pacanowo

Prolongata Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawana przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Prolongata jest przyznawana po okresie 3 miesięcy od daty złożenia wymaganej dokumentacji.

Wręczenie Prolongaty Certyfikatu odbywa się na pisemny wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

Uprzejmie prosimy o kontakt ze strony dyrektora szkoły/przedszkola/placówki w celu ustalenia daty wręczenia Prolongaty Certyfikatu.

 

Prolongata jest nadawana jest na okres trzech lat.

W tym okresie szkoła/przedszkole/placówka realizuje szkolny program promocji zdrowia, a po zakończeniu każdego roku szkolnego przesyła koordynatorowi wojewódzkiemu raport z realizacji programu.

Prolongata upoważnia do ubiegania się o:

 • Certyfikat Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka A)lub
 • Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka C).

 

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Ścieżka C
Prolongata Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Dotyczy szkół/placówek, które nie chcą/nie są gotowe ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie lub o Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Po upływie terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie szkoła/placówka może ubiegać się o prolongatę Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Dotyczy to szkół i placówek, które z różnych względów nie są gotowe ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie lub o Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Warunki prolongaty Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie są identyczne jak w przypadku ubiegania się po raz pierwszy o ten Certyfikat.

Warunkiem otrzymania tej prolongaty jest:

 1. Złożenie następującej dokumentacji:
  1. za okres ważności poprzedniego Certyfikatu (TYLKO W PRZYPADKU, JEŻELI DOKUMENTY TE NIE ZOSTAŁY ZŁOŻONE WCZEŚNIEJ):
   • szkolnego programu promocji zdrowia szkoły/placówki,
   • harmonogramów działań (szczegółowego planu pracy),
   • raportów z podjętych działań (lub inaczej sprawozdania z realizacji szczegółowego planu pracy)
   • kopii zaświadczeń o uczestniczeniu w szkoleniach – dotyczy koordynatora oraz członków szkolnego zespołu wymienionych w formularzu zgłoszeniowym.
  2. oraz:
   • aktualnie realizowanego szkolnego programu promocji zdrowia szkoły/placówki (3. lub 5. letniego),
   • aktualnie realizowanego harmonogramu działań (szczegółowego planu pracy) na dany rok szkolny, napisanego w oparciu o szkolny program promocji zdrowia,
 2. Hospitacja szkoły przez koordynatora wojewódzkiego lub zespół koordynujący.

Prolongata Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Prolongata jest przyznawana po okresie 3 miesięcy od daty złożenia wymaganej dokumentacji.

 

Prolongata jest nadawana jest na okres trzech lat.

W tym okresie szkoła/placówka realizuje szkolny program promocji zdrowia, a po zakończeniu każdego roku szkolnego przesyła koordynatorowi wojewódzkiemu raport z realizacji programu.

 

Prolongata upoważnia do ubiegania się o:

 • Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (ścieżka A) lub
 • Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka B).

 

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Ścieżka C
Nadanie Certyfikatu 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Dotyczy Certyfikatu 2. stopnia Szkoły Promującej Zdrowie lub Certyfikatu 2. stopnia Przedszkola Promującego Zdrowie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

Uzasadnienie zmian: www.metis.pl/content/view/2568/40/

 

Nadanie 2. stopnia Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie następuje po upływie ważności Prolongaty Certyfikatu.

Warunkiem otrzymania Certyfikatu 2. stopnia jest wcześniejsze posiadanie Prolongaty Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie lub Prolongaty Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie lub Prolongaty Certyfikatu Placówki Promującej Zdrowie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Warunki formalne otrzymania Certyfikatu 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie są identyczne jak warunki ubiegania się o Prolongatę.

 

Warunkiem otrzymania Certyfikatu 2. stopnia jest:

 1. Złożenie następującej dokumentacji:
  1. za okres ważności poprzedniego Certyfikatu (TYLKO W PRZYPADKU, JEŻELI DOKUMENTY TE NIE ZOSTAŁY ZŁOŻONE WCZEŚNIEJ):
   • Szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia szkoły/przedszkola//placówki,
   • harmonogramów działań (szczegółowego planu pracy),
   • raportów z podjętych działań (lub inaczej sprawozdania z realizacji szczegółowego planu pracy),
   • pisemnej informacji o szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, w których brali udział przedstawiciele szkoły/przedszkola/placówki w ostatnim roku szkolnym oraz
  2.  
   • formalnego pisemnego wniosku dyrektora szkoły/przedszkola/placówki o przyznanie odpowiedniego Certyfikatu 2. stopnia,
   • aktualnie realizowanego szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia szkoły/przedszkola/placówki (3. letniego),
   • aktualnie realizowanego harmonogramu działań (szczegółowego planu pracy) na dany rok szkolny, napisanego w oparciu o szkolny/przedszkolny program promocji zdrowia.
 2. Hospitacja szkoły/przedszkola/placówki przez koordynatora wojewódzkiego lub zespół koordynujący.

 

Dokumentacja projektu

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie przesyłane do wojewódzkiego koordynatora powinny zawierać na stronie tytułowej następujące dane:

 • nazwa dokumentu (program na lata..., harmonogram na rok..., raport za rok..., etc.),
 • pełna nazwa szkoły/placówki,
 • dokładny adres z kodem pocztowym,
 • nr telefonu, nr faksu,
 • adres strony www,
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora (lub osoby do kontaktu w sprawie tego dokumentu) wraz z numerem telefonu (najlepiej nr komórki).

Wszystkie dokumenty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej – jako załącznik do e-maila – pod adres  – zapisane w formacie Word, pdf lub jpg.
Oryginały dokumentów pozostają w szkole/przedszkolu/placówce i są dostępne do wglądu.

 

Temat e-maila i prawidłowe nazywanie załączników.

 

Proszę zapisywać dokument pod nazwą i wpisywać temat e-maila stosując się do poniższych zaleceń:

 1. Nazwa załącznika powinna zawierać:
  • rodzaj dokumentu (program, harmonogram, raport) i jego kolejny numer,
  • skrót od nazwy placówki wraz z numerem placówki (p=przedszkole, sp=szkoła podstawowa, g=gimnazjum, zs-zespół szkół, lo=liceum ogólnokształcące, sosw=specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp). Jeśli placówka nie ma numeru, proszę go nie wpisywać.
  • miejscowość, w której znajduje się placówka.
 2. W nazwie dokumentu proszę stosować podkreślniki dolne przy oddzielaniu części składowych nazwy.

 

Przykład
Program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program1_sp99_Wilkowyje

Kolejny program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program2_sp99_Wilkowyje

Harmonogram na drugi rok realizacji programu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Nowakowie ma być zapisany jako: harmonogram2_p1_Nowakowo

Raport z trzeciego roku realizacji programu Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Pacanowie ma być zapisany jako: raport3_zsz7_Pacanowo

Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany po okresie 3 miesięcy od daty złożenia wymaganej dokumentacji.

Wręczenie Certyfikatu 2. stopnia odbywa się na pisemny wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

Uprzejmie prosimy o kontakt ze strony dyrektora szkoły/przedszkola/placówki w celu ustalenia daty wręczenia Certyfikatu 2. stopnia.

Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest nadawany na okres trzech lat.

W tym okresie szkoła/przedszkole/placówka realizuje szkolny program promocji zdrowia, a po zakończeniu każdego roku szkolnego przesyła koordynatorowi wojewódzkiemu raport z realizacji programu.

Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie upoważnia do ubiegania się o Certyfikat Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka A).

Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podlega prolongacie na kolejne trzy lata po spełnieniu identycznych wymagań.

 

 

Monitoring projektu

W okresie przygotowawczym, kandydackim oraz członkowskim lider promocji zdrowia wraz ze przedszkolnym/szkolnym zespołem uczestniczy w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

W okresie obowiązywania wszystkich typów Certyfikatu szkoła/placówka – po zakończeniu każdego roku pracy – przesyła do wojewódzkiego koordynatora raport z podjętych działań.

 

 

Dokumentacja projektu

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie przesyłane do wojewódzkiego koordynatora powinny zawierać na stronie tytułowej następujące dane:

 • nazwa dokumentu (program na lata..., harmonogram na rok..., raport za rok..., etc.),
 • pełna nazwa szkoły/placówki,
 • dokładny adres z kodem pocztowym,
 • nr telefonu, nr faksu,
 • adres strony www,
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora (lub osoby do kontaktu w sprawie tego dokumentu) wraz z numerem telefonu (najlepiej nr komórki).

 

Wszystkie dokumenty zapisane w formacie Word lub pdf należy przesyłać jako załącznik do e-maila pod adres:

 

Temat e-maila i prawidłowe nazywanie załączników.

Proszę zapisywać dokument pod nazwą i wpisywać temat e-maila stosując się do poniższych zaleceń:

 1. Nazwa załącznika powinna zawierać:
  • rodzaj dokumentu (program, harmonogram, raport) i jego kolejny numer,
  • skrót od nazwy placówki wraz z numerem placówki (p=przedszkole, sp=szkoła podstawowa, g=gimnazjum, zs-zespół szkół, lo=liceum ogólnokształcące, sosw=specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp). Jeśli placówka nie ma numeru, proszę go nie wpisywać.
  • miejscowość, w której znajduje się placówka.
 2. W nazwie dokumentu proszę stosować podkreślniki dolne przy oddzielaniu części składowych nazwy.

 

Przykład
Program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program1_sp99_Wilkowyje

Kolejny program Szkoły Podstawowej nr 99 im. Jana Nowaka w Wilkowyjach ma być zapisany jako: program2_sp99_Wilkowyje

Harmonogram na drugi rok realizacji programu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Nowakowie ma być zapisany jako: harmonogram2_p1_Nowakowo

Raport z trzeciego roku realizacji programu Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Pacanowie ma być zapisany jako: raport3_zsz7_Pacanowo

 

Ułatwi nam to wzajemnie pracę i porządkowanie dokumentacji.

 

 

Kontakt z wojewódzkim zespołem koordynującym

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 • adres: ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
 • tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
 • faks: 32 209 53 13

Członkowie zespołu:

Sonia Gogulla – konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia Doskonalenia i Doradztwa
 • e-mail:

Grażyna Skirmuntt – konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia Doskonalenia i Doradztwa

 • e-mail:

Tomasz Wojtasik – p.o. Wojewódzkiego Koordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia Doskonalenia i Doradztwa

 • e-mail:
Zmieniono 16 września 2017

Wyszukiwarka

Polecamy

Uwaga wydarzenie!

Dobra szkoła

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Platforma edukacyjna

Zgłoszenia online

Subskrypcja

Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
Działanie:

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik wizyt

9 005 350
odwiedzających
od 1 lutego 2005,
3 555 wczoraj,
1 291 dzisiaj.

Online

Odwiedza nas 9 gości