Szkolny zespół promocji zdrowia

Skład zespołu
Liczba członków zespołu może być różna i często zmienia się. Ważne jest, aby pozostawały w nim osoby aktywne, otwarte na nowości, zaangażowane, twórcze i przyjazne sobie, wspierające koordynatora. W skład zespołu wchodzą dobrowolnie zgłaszający się przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej:

 • nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
 • uczniowie – należy przekazać wszystkim uczniom informacje, kto ich reprezentuje w szkolnym zespole,
 • pielęgniarka szkolna – jest ona konsultantem i doradcą medycznym dla zespołu i dyrekcji oraz łącznikiem między szkołą a służbą zdrowia na danym terenie,
 • rodzice,
 • osoby z samorządu lokalnego lub innej organizacji (należy zaprosić osoby, które chcą być aktywne).

Zadania i organizacja pracy
Każdy zespół sam ustala reguły, zadania i organizację swej pracy. Należy tu wymienić następujące zadania:

 1. Organizacja spotkań zespołu:
  • cykliczność spotkań (stałe terminy), z zapowiedzianym wcześniej tematem,
  • zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
  • spotkania otwarte "każdy mile widziany",
  • praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).
 2. Podejmowanie decyzji – zespołowo, każdy musi czuć się odpowiedzialny za podjęte zadanie.
 3. Podział pracy:
  • ustalenie zakresu obowiązków,
  • równomierne rozdzielenie pracy między wszystkich członków zespołu.

Dokumentacja pracy zespołu
Dokumentacja pracy zespołu nastręcza w praktyce wiele trudności. Ludzie niechętnie opisują to, co zrobili ("wolą robić niż pisać"). Brak dokumentacji powoduje, że nie ma "śladu" po ważnych dokonaniach, osiągnięciach, dobrych pomysłach i trudnościach. Należy zatem zachęcać koordynatorów i zespoły do poszukiwania prostych sposobów dokumentowania tego, co zespół zrobił (daty, cele spotkań i ustalenia zespołu, notowane np. w kalendarzu, zeszycie). Warto wybrać odpowiedzialną osobę do prowadzenia tej dokumentacji (bez obciążania jej zbędną "pisaniną"). Formą dokumentacji pracy mogą też być przechowywane "robocze" plakaty z pracy grupowej.

Ważne zasady pracy szkolnego zespołu
Szkolny zespół tworzą osoby pracujące, negocjujące i współdziałające w osiąganiu wspólnie ustalonego celu. Cechą charakterystyczną dobrego, skutecznego zespołu jest koncentracja na wspólnym celu i zadaniach dla jego osiągnięcia. Osiągnięcie celu wymaga wspólnego planowania, zachęty do działania i pokonywania trudności, co zwiększa kompetencje zespołu.

Skutecznie działający zespół charakteryzują następujące cechy:

 • wzajemne zaufanie,
 • wysoki poziom zgodności co do zadań między członkami zespołu,
 • wspólne rozwiązywanie konfliktów,
 • uzgodnienie poglądów, że proces działania jest równie ważny jak zadania,
 • umiejętność słuchania,
 • umiejętności podejmowania decyzji i negocjowania.

Skuteczny zespół zwraca uwagę nie tylko na osiąganie celów, lecz także, w równym stopniu, na rozwój indywidualny członków oraz budowanie i wzmacnianie zespołu.

Dokumentacja działań szkoły
Dokumentowanie działań całej szkoły (podobnie jak pracy zespołu) jest "słabą stroną" ruchu szkół promujących zdrowie. Do najczęstszych form dokumentacji należą:

 • kroniki szkolne, albumy ze zdjęciami,
 • teczki, segregatory z materiałami, planami, wynikami diagnozy wstępnej i ewaluacji wyników,
 • filmy wideo, taśmy magnetofonowe, przeźrocza,
 • plakaty ze spotkań i warsztatów,
 • wycinki prasowe.

Rady dla szkolnych koordynatorów dotyczące dokumentacji

 • Ważne są różnorodne formy dokumentowania, skrupulatność i systematyczność.
 • Wybierz prosty sposób dokumentowania, rejestruj to, co jest ważne i potrzebne.
 • Zrób na początku dokładną dokumentację, np. fotograficzną, stanu wyjściowego ("jak było"), a następnie dokumentuj każdą pozytywną zmianę.
 • Dokonaj przejrzystego dla siebie podziału dokumentacji (np. teczek z różnymi materiałami), przechowuj ją w dostępnym miejscu i od czasu do czasu do niej zaglądaj.
 • Nie martw się, że nazbiera ci się dużo "papierów", co jakiś czas dokonuj ich selekcji, zostaw te, które są potrzebne, będziesz do nich wracał, są obrazem twojej pracy.
 • Dobierz odpowiedzialnych ludzi do udziału w dokumentowaniu waszych działań; nie bierz wszystkiego na siebie.
Opublikowano 14 listopada 2007
Wróć