Zapraszamy na I konferencję z cyklu: InkluzJA W PRAKTYCE pod hasłem "Jaka może być inkluzyjna szkoła?".

Termin: 8 września 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00

Miejsce: konferencja online na platformie Zoom

Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy.

Program konferencji:

Godzina

Temat wykładu

15:00 – 15:15

Powitanie

Bożena Bucka – dyrektor ROM-E Metis w Katowicach, organizatorki

15:15 – 15:30

Inkluzja w edukacji na świecie

Katarzyna Niemotko

15:30 – 16:00

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli pracujących w klasie inkluzyjnej

Mirosława Bochner i Anita Wieloch – nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach

16:00 – 16:45

Dziecko migracyjne w klasie i w szkole inkluzyjnej

Anna Dzięgiel – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

16:45 – 17:00

Przerwa

17:00 – 17:45

Niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym u dzieci i młodzieży

Tomasz Stuła

17:45 – 18:00

Zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 5 września 2021 r.

Wolnych miejsc: 7 z 60.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 18K/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Zobacz także: II konferencja z cyklu: InkluzJA W PRAKTYCE pod hasłem  Jak tworzyć przestrzeń dla KAŻDEGO w klasie? 

 

Koordynator:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

 

O prowadzących:

Tomasz Stuła – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Od 1992 wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Od 2004 dyrektor Ośrodka. Współtwórca systemu usamodzielniania wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Absolwent studium metod psychokorekcyjnych organizowanych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie (300 godzin warsztatów). Kootrener sześciu edycji I i II stopnia Studium Metod Psychokorekcyjnych i warsztatów Pracy z rodziną (1500 godzin warsztatów). Prowadził liczne warsztaty na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Uczelni Wyższych ze Śląska z zakresu superwizji, pracy z grupą, pracy z uczniem trudnym i wykluczonym.

Mirosława Bochner

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, ze kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną z radzeniem sobie w żałobie, żalu po stracie, zachowań suicydalnych. Ponad dziesięć lat superwizuje pracę wychowawców ośrodków wychowawczych, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa.

Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Anna Dzięgiel

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z  rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z  rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Opublikowano 8 kwietnia 2021
Zmieniono 5 maja 2021
Wróć