Kampania społeczna "Pomimo... Bądź" stworzona została w ramach działań wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Pomysł kampanii narodził się w obliczu bardzo licznie zgłaszanych przez psychologów, pedagogów i nauczycieli problemów natury motywacyjnej, emocjonalnej i psychicznej jakie zaobserwowali u uczniów w okresie nauczania zdalnego. W licznych konsultacjach telefonicznych w okresie pandemii wspieraliśmy środowisko szkolne w obszarach związanych z radzeniem sobie z kryzysem, postępowaniem w sytuacjach zagrożenia suicydalnego, samouszkodzeniami i zaburzeniami depresyjnymi. Nauczyciele i psycholodzy podkreślali jak kruche i niewystarczające są dotychczasowe mechanizmy radzenia sobie z trudnościami, jak często młodzież i dzieci poddają się w sytuacji porażki, trudności, problemów.

Jednocześnie dane epidemiologiczne wskazują, że na całym świecie z powodu zaburzeń psychicznych cierpi ponad 450 milionów ludzi. A WHO podaje, iż zaburzenia psychiczne i behawioralne stanowią ok.20% wszystkich stanów chorobowych w Europie. Statystycznie co czwarta osoba w różnych okresach życia, doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. WHO szacuje, że na świecie żyje około 350 mln ludzi, którzy cierpią z powodu depresji. Z roku na rok ta liczba się zwiększa. Zaburzenia depresyjne należą do najczęściej rozpoznawanych zaburzeń psychicznych, które ujawniają się w młodym wieku. W województwie śląskim zapadalność na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w 2014 roku wskazywała na znaczny odsetek zaburzeń lękowych, uzależnień, zaburzeń nastroju, zaburzeń psychicznych organicznych. Większość tych zaburzeń ma najczęściej początek w wieku młodzieńczym w związku z tym priorytetem osób pracujących z dziećmi i młodzieżą powinno być budowanie takiego fundamentu ważności i wartości, przekonania o własnej zaradności i skuteczności w młodych ludziach, który będzie dawał młodym ludziom siłę do pokonywania trudności i porażek.

Jeśli szacujemy, że zaburzenia depresyjne mogą występować u 20% nastolatków, to naszym zadaniem powinno być wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę i umiejętności wspierania młodych ludzi. Wspierania i rozpoznawania sygnałów zwiastujących początek zaburzeń depresyjnych lub myśli samobójczych.

 

Powstały w związku z tym pytania:

 • jak można młodzież i dzieci wyposażyć w takie mechanizmy radzenia sobie z trudnościami, które pozwolą im radzić sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych, mało ustrukturyzowanych, problemowych;
 • jak sprawić, by mechanizmy radzenia sobie były na tyle stabilne, by nie trzeba było sięgać po pomoc specjalistyczną, a wcześniej uruchomić ważnych i życzliwych dorosłych, którzy mogą być wsparciem i zapleczem bezpieczeństwa.

 

Cel strategiczny kampanii:

Kampania jest przedsięwzięciem, które będzie miało na celu wyposażenie nauczycieli, psychologów, pedagogów i osoby pracujące w oświacie w niezbędną wiedzę i umiejętności budowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży poprzez zwrócenie uwagi na budowanie i wzmacnianie podstawowych filarów zdrowia psychicznego.

Kampania jest działaniem zaplanowanym na lata 2021 – 2023.

 

Celami szczegółowymi kampanii są:

 • wspieranie rozwoju zdrowia psychicznego w tym szczególnie zdolności do doświadczania i wyrażania emocji, szacunku do siebie i innych, zaufania do siebie i świata;
 • kształtowanie adekwatnej samooceny u dzieci i młodzieży w tym szczególnie samoszacunku, samoświadomości i umiejętności znoszenia porażek;
 • zapobieganie problemom natury psychicznej w tym szczególnie zachowaniom autoagresywnym i suicydalnym.

 

Przewidywane efekty kampanii:

 • zwiększenie wiedzy na temat poszczególnych filarów budujących zdrowie i odporność psychiczną dzieci i młodzieży;
 • doskonalenie umiejętności wspierania poszczególnych filarów u dzieci i młodzieży;
 • uwrażliwienie na sygnały zwiastujące trudności i problemy natury psychicznej oraz zwiększenie umiejętności reagowania na powyższe trudności;
 • wzmocnienie działań prewencyjnych.

 

Adresaci kampanii:

Kampania jest kierowana do nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz rodziców.

 

Działania w ramach kampanii w latach 2020 – 2023

W dniu 2 grudnia 2020 roku zainaugurowaliśmy kampanię społeczną na rzecz wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Kampania została rozpoczęta konferencją Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co je buduje, wzmacnia i kształtuje.

 

Działania w ramach kampanii w roku 2021:

 1. Konferencje regionalne dotyczące filarów zdrowia psychicznego dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców.
 2. Krótkie filmy reklamujące poszczególne filary zdrowia psychicznego wykonane przez dzieci i młodzież adresowane do rodziców, nauczycieli, wychowawców.
 3. Ulotki informacyjne zawierające podstawowe informacje jak wzmacniać poszczególne filary zdrowia psychicznego.

 

Działania w ramach kampanii w roku 2022:

 1. Konferencje regionalne dotyczące roli szkoły w obliczu kryzysu m.in. samouszkodzeń, myśli samobójczych, zaburzeń odżywiania, zachowań impulsywnych...
 2. Warsztaty, szkolenie, konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów dotyczące poszczególnych filarów zdrowia psychicznego.
 3. Szkolenie nauczycieli, psychologów, pedagogów w zakresie kreowania pomocy rówieśniczej.

 

Działania w ramach kampanii w roku 2023:

Publikacja składająca się z dwóch części merytorycznych:

 • I część dotycząca wzmacniania filarów zdrowia psychicznego,
 • II część dotycząca roli szkoły w obliczu kryzysu.

 

Koordynatorem z ramienia Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego jest Mirosława Bochner.

Opublikowano 7 listopada 2020
Zmieniono 2 lutego 2021
Wróć