Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z Urzędem Miasta w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli przedszkolnych oraz klas I - III z następujących dzielnic Katowic: Bogucice, Koszutka, Dąbrówka Mała do udziału w szkoleniu zorganizowanym w ramach Katowickiej Kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. "Naucz mnie, kiedy mówić NIE".

Termin: 9 października 2019 r. w godz. 13:30 – 17:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy 40 nauczycieli zgodnie z podanym poniżej limitem miejsc dla wymienionych placówek:

Lp.

Szkoły z dzielnicy Katowice – Śródmieście

Limit miejsc

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 13) w Katowicach, ul. Wróblewskiego 42 - 44

szkoła – 7 miejsc
przedszkole – 2 miejsca

2

Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13

5 miejsc

3

Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach, ul. Słowiańska 1

3 miejsc

4

Szkoła Podstawowa nr 62 w Katowicach, ul. Ordona 3D

3 miejsca

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 47), ul. Grzegorzka 4

szkoła – 5 miejsc
przedszkole – 2 miejsca

6

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Katowicach, ul. Grażyńskiego 17

szkoła – 1 miejsce
przedszkole – 1 miejsce

7

Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach, ul. Ścigały 17 (Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna)

2 miejsce

8

Społeczna Katolicka Szkoła Podstawowa św. Jacka w Katowicach, ul. Ścigały 17

1 miejsce

9

Szkoła Podstawowa dla chłopców "Kuźnica" w Katowicach, ul. Słowiańska 1

1 miejsce

10

Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 16a

1 miejsca

11

Miejskie Przedszkole nr 22 w Katowicach, ul. Kopalniana 4D

1 miejsce

12

Miejskie Przedszkole nr 20 w Katowicach, ul. Ordona 11

1 miejsce

13

Miejskie Przedszkole nr 48 w Katowicach, ul. Sokolska 56A

1 miejsce

14

Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach, ul. Puławska 9

1 miejsce

15

Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 15

1 miejsce

16

Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach, ul. Wiślana 9

1 miejsce

 

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez stronę internetową metis.pl – link do rejestracji:

www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6946/

Zapraszamy do zapoznania z Harmonogramem szkolenia (załącznik nr 1).

Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie o udziale w Konferencji metodycznej w ramach Katowickiej Kampanii edukacyjno-profilaktycznej "Naucz mnie, kiedy mówić NIE".

Katowicka Kampania profilaktyczno-edukacyjna pn. "Naucz mnie, kiedy mówić NIE" jest kontynuacją oraz rozszerzeniem trwającej wojewódzkiej kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis Katowice.

Priorytetem Kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa katowickich dzieci. Jej celem jest przeciwdziałanie najpoważniejszym przestępstwom ze strony osób dorosłych wobec dziecka oraz ich konsekwencjom. Przedsięwzięcie podejmuje problematykę wykorzystania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej oraz handlu ludźmi. Działaniem bezpośrednim wpływającym na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych będzie edukacja nauczycieli, a następnie za ich pośrednictwem rodziców, aby potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku skrzywdzenia dziecka przez osobę dorosłą. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą również spotkania profilaktyczne z uczniami.

W ramach Kampanii powstał film profilaktyczny opatrzony tą samą nazwą, który rejestruje kontrolowany eksperyment policyjny przeprowadzony na katowickich placach zabaw. Eksperyment polegał na sprawdzeniu czy dzieci, pomimo obecności rodziców na placu zabaw, oddalą się z proponującą wspólną zabawę osobą nieznajomą. Działania te miały także na celu uzmysłowienie rodzicom, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażone ich dzieci w takiej sytuacji.

Film ma za zadanie wzbudzić u dorosłych emocje oraz skłonić ich do refleksji zadając sobie następujące pytania:

  • jak moje dziecko zachowałoby się, gdyby nieznany mu dorosły zaproponował zabawę np. dronem?
  • czy dziecko zapytałoby się mnie o zgodę?
  • czy bez mojej zgody oddaliłoby się z nieznajomym?
  • co mam zrobić, gdy zobaczę, że dorosły krzywdzi nie moje dziecko?

Za pomocą słów dziecka skierowanych do osoby dorosłej – "Naucz mnie, kiedy mówić NIE" chcemy skłonić rodziców, opiekunów i nauczycieli do wzmożenia rozmów ze swoimi pociechami i uczniami, w których przekażą, jak zachowują się dorośli przekraczający dopuszczalne granice społeczne i prawne oraz nauczą ich asertywnej postawy wobec dorosłego – mówiąc NIE. Dziecko, które nauczymy asertywnego odmawiania nieznajomemu dorosłemu np. przyjęcia prezentu, wspólnej zabawy czy oddalenia się od opiekuna, tym samym uczymy je bronić się przed skrzywdzeniem czy wykorzystaniem.

Dorosłych uczestników kampanii chcemy uwrażliwić, aby reagowali w każdej sytuacji na krzywdę dziecka, nawet jeśli to nie będzie ich własna pociecha.

Pragniemy, aby nauczyciele oraz rodzice uczestniczący w kampanii nauczyli dzieci asertywnego odmawiania – mówiąc NIE osobie dorosłej, która przekracza dopuszczalne granice prawne i społeczne, a także udzielenia pomocy swoim rówieśnikom.

W ramach trwania kampanii 2018/2020:

  • przeszkolimy 200 nauczycieli (w formie 5 szkoleń) przekazując im wiedzę na temat: wyniku i wysuniętych wniosków z eksperymentu policyjnego na katowickich placach zabaw, ochrony dziecka przed przemocą, ABC pierwszej pomocy w przypadku przemocy seksualnej wobec dziecka, polskiego prawa wobec wykorzystania seksualnego, odpowiedzialności prawno-karnej nauczycieli, dyrekcji szkół i opiekunów w przypadku ujawnienia przestępstwa wobec małoletniego oraz procedury "niebieskiej karty" mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
  • wyposażymy nauczycieli, rodziców i opiekunów w materiały edukacyjne – Poradnik, zawierający informacje uzyskane podczas szkolenia wraz z narzędziami do pracy z dzieckiem tj. kolorowankę "Sznupek kontra obcy" i "Bajkę o Zosi w teatrzyku Kamishibai" uczące dzieci bezpiecznych zachowań w kontakcie z osobą dorosłą chroniących ich przed skrzywdzeniem;
  • w spotkaniach z rodzicami będą uczestniczyć policjanci – dzielnicowi;
  • zorganizowane będą spotkania konsultacyjne dla koordynatorów placówek oświatowych realizujących kampanię;
  • szkolenia są bezpłatne.

Zapraszamy do śledzenia naszej kampanii na stronie internetowej i facebooku Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, stronie internetowej metis.pl oraz facebookowym fanpage'u kampanii "Naucz mnie, kiedy mówić NIE" pod adresem:

www.metis.pl/nauczmnie/

www.katowice.slaska.policja.gov.pl

W przypadku nie wykorzystania przyznanego miejsca na szkolenie proszę o kontakt z koordynatorem Kampanii sierż. szt. Agnieszką Krzysztofik tel. 32/200-21-98, mail:

Opublikowano 20 września 2019
Zarchiwizowano 9 października 2019
Wróć